(muutosvarauksin)Arvoisat kutsuvieraat!

Hyvät yhtiön edustajat ja kemijärveläiset!

Olemme nyt kokoontuneet tänne Kemijärvelle Keitele Lappi Timberin tiloihin juhlistamaan Keitele Groupin 35-vuotisjuhlaa ja uusien tuotantolaitosten vihkiäisiä. Minua on arvosteltu siitä, että puolustan hajautetun yhteiskunnan rakentamista. Minua on vaadittu kertomaan onnistuneita esimerkkejä hajauttamisesta. Niitä ei tarvitse keksiä. Tämä investointi on siitä hyvä esimerkki. Investointi on tehty lähelle luonnonvaroja ja täällä on osaavat ja motivoituneet tekijät.

Vierailin Keiteleen sahalla viime vaalikaudella. Silloin jo noteerasin Keitele Groupin vakavaraiseksi ja hyvin johdetuksi perheyhtiöksi. Yhtiö työllistää Suomessa yli 400 työntekijää. Kemijärven lisäksi tuotantoa on Keiteleessä ja Alajärvellä.  Kyseessä on Suomen toiseksi suurin yksityinen sahayhtiö. Te olette tähän mennessä valmistaneet 7 miljoonaa kuutiota sahatavaraa, myyneet tuotteita 1,85 miljardilla eurolla – joista valtaosa vientiin mm. Aasiaan, Japaniin ja Eurooppaan – sekä olette investoineet toimintaanne lähes 200 miljoonaa euroa. 

Keitele Groupin ansiosta puunjalostus on saatu elvytettyä Stora Enson entisen sellutehtaan tontilla.  Lappi Timber on aivan viime vuosina investoinut Kemijärvelle yhteensä 45 miljoona euroa.  Kemijärven vanhan sellutehtaan paikalle on noussut saman katon alle Suomen modernein saha ja erittäin edistyksellinen puutuotetehdas (Keitele Wood Products Oy:n liimapalkkitehdas). Uusinta teknologiaa sisältävä tehdaskokonaisuus käynnisti toimintansa viime vuonna.

Kemijärvellä metsäteollisuus on myötätuulessa. Tänne on suunnitteilla 700–800 miljoonaa euroa maksava sellutehdas. Se käyttäisi havupuuta jopa 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Uusi tehdas nousisi tälle samalle tontille. Se olisi kerrannaisvaikutuksineen huomattava piristysruiske koko Koillis-Lapin aluetaloudelle.

Arvoisat juhlavieraat,

Viime vuosi osoitti, että Suomi elää edelleen vahvasti metsästä. Metsäteollisuus vastasi Suomen viennin valopilkuista. Erityisen iloinen olen ollut metsäteollisuuden viime vuosien uusiutumiskyvystä, innovaatioiden ja patenttien määrästä sekä sitä kautta syntyneistä uusista puupohjaisista tuotteista ja markkinoista. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa biotalouden strategiaa.

Suomen talouden maisema on kirkastumassa. Tässä yhteydessä biotalous on avainasemassa ja samalla biotalous tarjoaa Suomelle edelläkävijän roolin koko Euroopassa. Valon kajoa tulee erityisesti biotalouden noususta.  Biotaloudessa alueellisina vetureina toimivat merkittävät uudet investoinnit. Kemijärvi on hyvä esimerkki siitä, että puunjalostus ja muu biotalous kasvaa nyt Suomessa vahvasti – hallitus haluaa ohjelmallaan tukea tätä kasvua.

Puuta käyttävän teollisuuden investointien toteuttaminen edellyttää lisääntyvää puun tarjontaa.

Kemijärvellä ja muualla Suomessa jo tehtyjen ja suunnitteilla olevien investointien myötä tarvitaan merkittävästi lisää puuta liikkeelle suomalaisista metsistä. Tämä on merkittävä mahdollisuus myös suomalaisille metsänomistajille. Pidän erityisen hyvänä esimerkkinä sähköistä puukauppapaikkaa, jonka perustivat puumarkkinaosapuolet yhdessä. Se on konkreettinen osoitus markkinaosapuolten kyvystä tehdä yhteistyötä kasvun vauhdittamiseksi ja toisaalta vahvasta tahtotilasta aikaansaada biotalouden kilpailukykyhyppyä digitalisaation keinoin.  Tätä yhteistyötä tarvitaan nyt Suomessa laajalla rintamalla.

Hallitus on tietoisesti asettanut kaikkia toimijoita vahvasti haastavan 15 milj. kuutiometrin puunkäytön lisätavoitteen. On tärkeää konkreettisin keinoin varmistaa sen tavoitteen toteutuminen. Edistämme yrittäjämäistä metsätaloutta toimilla, jotka nostavat metsätilojen keskikokoa ja vauhdittavat myös metsätilojen sukupolvenvaihdoksia. Vahvistamme puun tarjontaa myös metsätietojärjestelmää ja sähköisiä palveluja kehittämällä. Nämä mahdollistavat kasvavasti puun liikkeelle lähtemisen.

On tärkeää, että teemme tulevaisuutta, jossa metsien aktiiviseen, kestävään ja kasvavaan talouskäyttöön kannustetaan kokonaisvaltaisesti. Näin toimien vahvistamme puun tarjontaa huomattavasti kasvavan puun kysynnän vastapainoksi, mikä on edellytys kaikelle puun käytön lisäämiselle. Kaikki metsänomistajat on nyt saatava biotalouden kasvuun aidosti mukaan.

Investointien lisääminen on hallituksemme politiikan keskiössä. Suomi tarvitsee investointeja ja investoinnit yrityksiä, jotka kehittävät hankeideoita ja toteuttavat ne. Suomi ja koko Eurooppa kärsii edelleen investointien liian matalasta tasosta ja talouden hitaasta uudistumisesta.

Merkittäviä biotaloutta edistäviä toimenpiteitä ovat puurakentamisen edistäminen säädöksiä ja rakentamismääräyksiä purkamalla, metsäteollisuuden investointien ja mekaanisen metsäteollisuuden edistäminen sekä biotalouden tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat. 

Kansallisen kasvurahoituksen rinnalla EU:n strategisten investointien rahasto ESIR on hyödynnettävä maksimaalisesti. Pankkien omien pääomien vaatimusten kiristyminen on viime aikoina kaventanut yritysten mahdollisuuksia riskirahoitukseen. Biojalostamohankkeista Äänekosken biotuotetehdas on jo saanut myönteisen ESIR -rahoituspäätöksen.

Hyvät kuulijat,

Suomen talous kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan. Vielä vuosi sitten olimme talouskasvulla mitattuna yksi euroalueen heikoimpia. Nyt kasvumme on samassa vauhdissa Saksan kanssa. Käänne on siis tapahtumassa.

Tällä hetkellä kasvun taustalla on ennen kaikkea yksityinen kulutus ja asuntorakentaminen. Työllisyys seuraa talouskasvua pienellä viiveellä. Syksyllä voimme kuulla jo parempia uutisia myös työllisyyden kehityksestä. Työllisyyden parantaminen ja työttömän saaminen töihin on hallituksen ykköstavoite. Nyt pitäisi vielä saada vienti vetämään – vasta silloin kasvu on terveellä pohjalla.

Metsä- ja muun teollisuuden kasvu- ja toimintaedellytyksiä pyritään ryydittämään myös yritysten kustannuskilpailukykyä vahvistavilla toimilla, paikallista sopimista edistämällä sekä työmarkkinoiden toimintaa tehostamalla.  Olemme viime vuosina jääneet pahasti jälkeen keskeisimmistä viiteryhmistämme, muista Pohjoismaista ja Saksasta, tärkeillä talouden mittareilla. Yhteiskuntasopimuksella saavutamme Ruotsin ja Saksan yksikkötyökustannuksia.

Yhteiskuntasopimus on aidosti historiallinen. Samanlainen ratkaisu ei ole aiemmin meillä, eikä juuri muuallakaan Euroopassa onnistunut. On myönteistä, että Suomessa pystytään poikkeuksellisessa tilanteessa sopimaan ja asettamaan yhteinen etu muun edelle.

Yhteiskuntasopimus helpottaa yritysten vientiä, parantaa niiden kannattavuutta ja kykyä työllistää. Sopimuksen on arvioitu tuovan 35 000-45 000 uutta työpaikkaa. Nyt on syytä odottaa, että investoinnit kääntyvät nousuun. Luotankin yhteiskuntasopimuksen purkavan investointisumaa. Samalla yhteiskuntasopimus nostaa henkistä ilmapiiriämme pois apatian tilasta ja vapauttaa luovuuttamme. Myönteisillä uutisilla on tapana vahvistaa toisiaan.

Arvoisat juhlavieraat,

Ollaan rohkeita, investoidaan, rakennetaan vahvuuksien varaan, ollaan ketteriä ja innovatiivisia, toimitaan älykkäästi ja energiatehokkaasti ja tiivistetään yhteyksiä maailmalle. Näinkin voisi kuvata hallituksen visiota Suomesta 2025.

Näillä sanoilla tuon valtioneuvoston puolesta tervehdyksen ja sydämelliset onnentoivotukset Keitele Groupin tuotantolaitosten vihkiäisjuhlaan.

(muutosvarauksin)

Keskusta on kertomus Suomen kehittämisestä

Hyvät keskustalaiset, arvoisa puoluekokous

Keskustalainen kansanliike täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Itsenäinen Suomen tasavalta saavuttaa ensi vuonna 100 vuoden iän.  Näiden asioiden ajoitus ei ole sattumaa. Kaikki alkoi jo vuoden 1865 – 1866 suurista uudistuksista. Silloin luotiin kunnalliselle itsehallinnolle, kansakoululle, elinkeinovapaudelle ja suomen kielelle tasavertainen asema hallinnossa.

Vuoden 1906 äänioikeusuudistuksessa naiset ja myös kaikki miehet saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Suomi näytti suunnan maailmalle. Meistä tuli kansanvallan ja tasa-arvon edelläkävijöitä, mistä voimme olla edelleen ylpeitä. Uudistuksen seurauksena ihmiset ryhmittyivät puolueiksi sen mukaisesti, mitä yhteiskunnallisia kysymyksiä he pitivät tärkeinä.

Santeri Alkio ja Kyösti Kallio kumppaneineen perustivat maalaisliitot, kaksi puoluetta, jotka vuonna 1908 yhtyivät yhdeksi. Ensimmäinen palvelus, jonka tämä kansaliike Suomelle teki, oli hallitusmuoto. Maalaisliitto taisteli tasavallan puolesta yhdessä edistysmielisten nuorsuomalaisten kanssa. Tasavallan puolustaminen vaati kansanvaltaista ja tulevaisuuteen katsovaa vakaumusta. Siinä asetuttiin omaa eliittiä vastaan, eikä välitetty Euroopan suurvalta-asetelmista.

Suomi pääsi rauhallisen kehityksen aikaan noiden kipeiden vaiheiden jälkeen. Silloin Santeri Alkio kirjoitti periaateohjelman johdantoon puolueen olevan ”se kaivattu keskustapuolue”, jota ristiriitojen repimä kansakunta tarvitsee. Tässä varhaisessa vaiheessa näkyy jo se, että Maalaisliitto ei ollut etu- eikä intressipuolue. Se näki maan yhteisen edun ja rakensi siltoja jakolinjojen yli. Kyse oli myös vuoden 1918 haavojen ymmärtämisestä ja hoitamisesta.

Keskustalaisella, kansakuntaa yhdistävällä otteella, on tähän päivään asti ulottuva vaikutus. Keskustalainen toimintatapa tarkoittaa yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan ristiriitojen ymmärtämistä ja toimintaa niiden ratkaisemiseksi. Politiikassa ratkaisujen on oltava sellaisia, että kukaan ei putoa tyhjän päälle työttömyyden, osattomuuden tai sairauden takia. On siis ymmärrettävä muutos ja muunnettava se kaikkia koskevaksi myönteiseksi mahdollisuudeksi.

Keskusta on osannut Suomen historian vaiheissa valita koko isänmaan etua palvelevan tien. Näistä kouriintuntuvia esimerkkejä ovat vaikkapa torpparivapautus tai taistelu tasavaltaisen hallitusmuodon puolesta. Listaa voisi jatkaa koko maan teollistumisella, jokaisesta lapsesta maksettavalla lapsilisällä, 1960-luvun peruskoulu- ja kansanterveysuudistuksilla, korkeakoululaitoksen hajauttamisella kaikkiin maakuntiin 1970-luvulla, 1990-luvun vaihteen suuren laman hoitamisella, EU-jäsenyydellä sekä tuoreimpina maakuntauudistuksella ja yhteiskuntasopimuksella. Kaikissa näissä tapauksissa olemme valinneet menneisyyden sijasta tulevaisuuden, paikoillaan pysymisen sijasta edistyksen, kansakunnan sosiaalisen hajoamisen sijasta yhteisvastuun.

Keskustassa näemme, että vastuullisen toimijan on nähtävä helppojen voittojen ja mielikuvien yli. Keskusta on uudistaja ja edistyksen lipunkantaja.  Moni uudistus osoittautuu oikeaksi vasta jälkikäteen. Niillä hetkillä kun uudistuksia tehdään, ei arvostelusta ole pulaa.

Edistyksen lippua Keskusta osoitti jälleen eilisillä valinnoillaan. Luultavasti kaikkien aikojen ennätys alle 30-vuotiaita valittiin vastuutehtäviin. Uusi sukupolvi marssi esiin ryminällä. Seinäjoelta lähtee vahva jatkuvuuden ja ylisukupolvisuuden viesti. Olen aina pitänyt tärkeänä sitä, että tiimeissä on sopiva sekoitus nuoruuden intoa ja idealismia sekä kokemuksen mukanaan tuomaa realismia.

Hyvät aatesisaret ja –veljet,

Tämän hallituskauden yksi merkittävimpiä uudistuksia, jolla rakennetaan tulevaisuutta, on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus. Muissa Pohjoismaissa maakuntauudistus tehtiin jo 1860-luvulla ja asia on hyväksi koettu. Syy siihen, miksi meillä ei siihen menty, oli asemamme suuriruhtinaskuntana, osana Venäjän imperiumia. Jokaista maakuntaa johti hallinnollisesti kuvernööri, joka puolestaan oli kenraalikuvernöörin alainen ja koko rakennetta johdettiin Pietarista.

Kun K. J. Ståhlberg kirjoitti Suomen perustuslain, hän kirjasi perustuslakiin mahdollisuuden valtion ja kuntien välissä olevista itsehallintoalueista. Tätä asiaa käsitteli jo 1920-luvulla työskennellyt maakuntakomitea. Sen jälkeen maakuntahallinto on pompahdellut politiikan kentällä ikuisuuskysymyksenä.

Kun eduskunnan perustuslakivaliokunta edellytti kahden epäonnistuneen sote-yrityksen jälkeen, että sote-ratkaisun tulee perustua suoraan kansanvaltaan ja itsehallintoon, tuli poliittiseksi tosiasiaksi, että ratkaisuun oli soten ohella otettava mukaan muu maakunnallinen tehtävärepertuaari, mukaan lukien valtion aluekehitystehtävät.

Maakuntauudistus tarkoittaa sitä, että Suomeen syntyy 18 tapaa kehittää alueita. Syntyy erilaisia tapoja tehdä asiat oikein. Tämä luo uutta dynamiikkaa, maakunnat erikoistuvat ja erilaistuvat ja niiden välille syntyy sekä kilpailua että luontaista työnjakoa. Tämä on tulevaisuutta. Uudistus mahdollistaa kunkin alueen voimavarojen entistä paremman hyödyntämisen. Maakuntavaalit käydään koko maakunnan kattavilla poliittisilla ohjelmilla.

Hyvät ystävät,

Keskustaa on arvosteltu siitä, että tavoitteenamme on hajautettu, monikeskuksinen yhteiskunta eli syvän työnjaon yhteen kytkemä Suomi. On arveltu, että emme tunne ajan merkkejä, että yhteiskunta-analyysimme on väärä.

Yrittäjänä sain herätyksen tähän asiaan melkein 15 vuotta sitten. Amerikkalainen asiakas teki kaupat sillä ehdolla, että työ tehdään Kajaanissa. Heillä oli tiedossa, että maailman paras radiokanavaosaaminen oli yrityksen monista toimipisteistä juuri Kajaanissa. Mietin silloin, että jos asiakas vaatii palvelemaan heitä Kaliforniaan juuri Kainuusta, miten on mahdollista, että emme pysty itse rakentamaan omaa yhteiskuntaamme samalla periaatteella – hajautetusti.

Se desentralisaatio, jota keskusta aatteellisesti tavoittelee, on moderni, näköpiirissä olevan tulevaisuuden Suomi. Sellainen Suomi, jossa valta ei keskity yksiin käsiin tai yhteen voimakeskukseen. Sellainen Suomi, joka noudattaa parlamentarismia. Sellainen Suomi, jossa vallan kolmijako-periaate toteutuu. Sellainen Suomi, jossa koko maata kehitetään ja jossa myyttinen kaupunki ja myyttinen maaseutu eivät ole toistensa vastakohta. Tällaisessa Suomessa toteutuu maakuntaitsehallinto.

Tällainen Suomi on sivistyssanalla sanoen resilientti eli se selviytyy kaikissa mahdollisissa tulevaisuuksissa. Tällainen monikeskuksinen Suomi pystyy yhdistämään korkean osaamisen, digitaaliset verkot ja ja biotalouden. Tällaisessa Suomessa on yhteisvastuuta ja joustavuutta niin, että aina joku yritys pystyy tarttumaan maailmantalouden mahdollisuuksiin. Tällaisessa Suomessa toteutuu sekä kansalaisten vapaus että yhdenvertaisuus.

On aina haitallista, jos maahan mahtuu vain yksi totuus. Tällä hetkellä Suomessa ei ole luvallista arvioida tai arvostella keskittymistä eikä sitä, mikä rooli valtiolla on tarpeettoman keskittymisen vauhdittajana. Meidän pitäisi ymmärtää varoa yksipuolista asennemaailmaa. Asenteellisen torjunnan sijaan pitäisi pikemminkin pyytää hajakeskitetyn, verkostomaisen yhteiskunnan kannattajia kertomaan vaihtoehdoistaan enemmän ja perustelemaan niitä. Siihen keskusteluun Keskusta on valmis. Jos jotain historia osoittaa, niin sen, että yhteiskunta, jossa on lukuisia kehityksen pisteitä, menestyy – me uskomme siihen vahvasti.

Hyvä keskustaväki,

Edellä puhuin siitä, miten keskustaa on aina tarvittu maan vaikeimpien ongelmien ja haasteiden ratkaisuun. Tällä kertaa pöydillämme on kolminkertainen ongelma. Näitä ongelmia ovat maailmantalouden rakennemuutos, puutteellinen hintakilpailukykymme ja ikärakenteemme. Näihin pulmiin ei vastata pysymällä entisessä. Niitä ei voi sysätä sivuun. Eikä niihin vastata suhdannepolitiikalla eli velkaantumista jatkamalla. Nämä kolme ongelmaa ovat talouspoliittisia, joihin vastataan vain uusilla talouspoliittisilla keinoilla tai reformeilla. Niin tylsältä kuin asia kuulostaakin, hyvä talouspolitiikka on parasta köyhän asian puolustamista. Talouspolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa, kuten presidenttiehdokkaamme Matti aamulla tiivisti.

Olen vakuuttunut siitä, että Santeri Alkio ei peittelisi maan ongelmia. Hän ei uskottelisi, että rakenteelliset ongelmat olisivat ratkaistavissa valtionvelkaa lisäämällä. Kun rahaa ei ole, sitä ei ole. Alkio pohtisi maailmantalouden suuntaa. Hän esittäisi radikaaleja ja toimivia ratkaisuja Suomen ongelmiin.

Meillä on parhaillaan menossa periaateohjelman valmistelutyö. Siinä kirjoitetaan auki tämän ajan tulkinta siitä, mitä on keskustalaisuus. Periaateohjelmasta tunnistamme itsemme ja sillä näemme eteenpäin. Se kertoo myös muille ytimekkäästi, mistä keskustalaisessa politiikassa on kysymys. Keskusta on sopimus siitä, miten toisiamme kohtelemme ja mihin yhdessä pyrimme.

Hyvät naiset ja herrat,

Samalla tavalla Suomi on sopimus tasavallasta ja oikeusvaltiosta. Suomi ei ole yhtä kieltä, samaa genetiikkaa, eikä yhdelle sukupolvelle osunut lottovoitto. Suomi on sopimus siitä, että järjestämme maamme olot niin, että jokainen voi kehittää kykyjään ja lahjojaan palvelemaan yhteiskuntaa. Suomi on meille yhteinen kansalaiskoe, josta selviämme yhdessä.  

Itsenäinen Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Juhlavuoden teema on Yhdessä. Suomen satavuotias tarina on sellainen, jota voi ylpeänä maailmallakin kertoa. Se sisältää vaikeat ja dramaattiset vaiheensa, mutta myös pienen kansakunnan voimanponnistukset ja harvinaislaatuisen vakaan demokraattisen kehityksen. Juhlavuosi katsoo menneen lisäksi myös nykyisyyteen ja tulevaan. Sen moni-ilmeisellä vietolla pyritään vahvistamaan suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja löytämään uusia aihioita tulevaisuuden menestykselle. 

Keskusta on hieno tarina. Suomi on hieno tarina. Jatketaan näitä yhdessä seuraavalle vuosikymmenelle. Tähän työhön kutsun teitä kaikkia.

Näillä ajatuksilla haluan vielä kerran kiittää teitä kaikkia muistorikkaasta puoluekokouksesta, ja toivottaa päätösjuhlan jälkeen kaikille turvallista kotimatkaa.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä

 (muutosvarauksin)

Hyvät keskustalaiset, aatesiskot ja –veljet,

arvoisat kuulijat

Keskusta lupasi vaaleissa laittaa Suomen kuntoon, uudistaa Suomen. Kerroimme ihmisille, että edessä on kovia päätöksiä ja hikinen urakka. Velkaa ei siirretä enempää tulevien sukupolvien maksettavaksi.

Nyt Suomi uudistuu. Keskusta on yhteiskuntamme uudistavin voima ja edistyksen edelläkävijä.  Aateisämme Santeri Alkio on todennut muutoksesta seuraavasti:

Edistyksen täytyy joskus kulkea ”raunioiden läpi, vanhaa murskaten ja sulattaen. Kaikki sivistystaistelu tarkoittaa vanhan, yli-ikäisen hävittämistä ja uuden luomista”.

Santeri Alkio on minulle ennen kaikkea intohimoinen yhteiskunnan uudistaja. Yhteiskunnassa on paljon sitä henkeä, että mihinkään ei voi koskea, mikään ei saa muuttua tai että kaikki on säilytettävä ennallaan. Se ei ole alkiolaisuutta. Keskusta on nimenomaan aatteen ja Alkion lähtökohdista hengittävä uudistuspuolue. Pidetään huoli siitä, että Keskusta myös pysyy uudistuspuolueena.

Vaalien jälkeen laadimme strategisen hallitusohjelman ja luovuimme tolkuttoman pitkistä, yksityiskohtaisesti ohjelmista. Jo ennen vaaleja Keskusta esitteli strategiset tavoitteet Suomen uudistamiseksi ja lupasimme maan johtamiseen muutosta: hallituksen on oltava pienempi, johtamistavan kollegiaalinen ja ohjelman strateginen. Sanoimme, että hallituksen on keskityttävä suuriin asioihin ja tehtävä ne kunnolla.

Keskustan vaaliohjelmasta tuli hallitusohjelman runko. Valmistelimme vaaliohjelman huolella.  Esimerkiksi yhteiskuntasopimus ja kotikunta-maakuntamalli ovat siirtyneet meidän vaaliohjelmasta suoraan hallitusohjelmaan. Keskusta esitti velaksi elämisen lopettamista, biotalouden vauhdittamista koko maassa, hiilen mustasta energiapolitiikasta luopumista, omaishoidon kuntoon laittamista, lapsiperheille parempia kotipalveluita, byrokratian ja normien järjestelmällistä purkamista, yrittäjyyteen ja työllisyyteen kannustavaa verotusta, jättiloikkaa koulujen digitaalisiin oppimisympäristöihin, kokeilujen käyttöönottoa sekä ylipäätään digitalisaation vauhdittamista kaikilla alueilla. Esitimme liikennehankkeiden rahoittamiseksi uutta välinettä, Valtion Infra Oy:tä. Vaadimme liikenneväylien korjausvelkaa pienennettäväksi.

Lupasimme laittaa valtion taseen töihin yritysten kasvurahoituksen helpottamiseksi. Loimme vaaliohjelmassa päätöksenteolle periaatteet, jotka täytyy pitää takaraivossa päätöksenteon vaikutuksia arvioidessa: teollisuuden rasitusta ei saa ainakaan lisätä ja kokonaisveroastetta ei saa nostaa.

Nämä vaaliohjelmamme tavoitteet lukevat nyt hallitusohjelmassa.  

Äänestäjät tiesivät myös, että joudumme tekemään kipeitä päätöksiä. Säästämään jouduttiin hieman enemmän kuin vaalien alla arvioimme ja toivoimme. Keskustan vaaliohjelmassa oli valtiontalouden leikkauksia noin 2 miljardia ja kuntien talouden tasapainottamista miljardilla. Vaaliohjelman tekemisen jälkeen taloustilanne arvioitiin vielä heikommaksi. Ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa tarkasteltiin koko julkista taloutta. Emme halunneet enää siirtää valtion ongelmia kuntien hoidettavaksi.

Kilpailijamme väittävät, että hallituksen päätöksistä ei puolueena tunnista keskustaa. Minun vastaukseni tähän on se, että he eivät tunne keskustaa. Pitkäaikainen keskustavaikuttaja, ex-päätoimittaja Kari Hokkanen kannusti eilen kiitospuheessaan Keskustan ministeriryhmää ja antoi voimakkaan tukensa leikkauksille ja uudistuksille siteeraamalla Alkiota. Alkion mukaan ”kansantaloudessa vallitsevat aivan samat lait kuin yksityistaloudessa. Jos jonkun kansan kulutus on suurempi kuin tuotanto, menee sen talous rappiotilaa kohti”.

Oma rautalankamallini keskusta-aatteen ytimestä tapahtuu kolmion avulla: ihmisyys, kestävä talous ja realistinen luontosuhde.

Ihmisyys: Yhteisöllisyys, toisista huolehtiminen ja välittäminen, oma vastuu, sivistys sekä jokaisesta kodista mahdollisuus kouluttautua tohtorin hattuun saakka ovat keskustalaisuuden ydintä. Ihmisyyttä on myös se, että pidämme sydämen lämpimänä heitä kohtaan, jotka pakenevat hätää ja vaino.

Kestävä talous: Köyhän asian hoitaminen on ennen muuta valtiontaloudesta huolehtimista. Velaksi elämisen on loputtava ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen edellyttää rohkeita uudistuksia. Taantumuksellisuus ja pysähtyneisyys eivät ole keskustalaisuutta.

Realistinen luontosuhde: Tällä tarkoitan toisaalta ymmärrystä sopeutua kulutuksessa luonnon vuotuisen kasvun rajoituksin, mutta toisaalta hyväksyntää vuosikasvun hyödyntämiselle.  Tätä kuvaa myös keskustalaisuuden ytimessä oleva periaate, että tila jätetään paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.

Hyvä puoluekokousväki,

Seitsemän laihaa vuotta on takana. Nyt näyttää paremmalta.

Helsingin Sanomat julkaisi viime sunnuntaina kyselyn, jossa kuudestakymmenestä ekonomistista jopa 94 prosenttia arvioi, että taantuma on ohi ja pohja on nähty. Suomi nousee. 

Suomen talous kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan. Vielä vuosi sitten olimme talouskasvulla mitattuna yksi euroalueen heikoimpia. Nyt kasvumme on samassa vauhdissa Saksan kanssa.

Tällä hetkellä kasvun taustalla on ennen kaikkea yksityinen kulutus ja asuntorakentaminen. Kulutusta ja rakentamista on omalta osaltaan tukeneet ihmisten kokeman epävarmuuden vähentyminen työpaikan säilymisestä. Kyse on hyvästä kierteestä, jossa epävarmuuden vähentyminen rohkaisee kuluttamaan. Tämä puolestaan luo uusia työmahdollisuuksia nyt työttömänä oleville ihmisille.

Työllisyys seuraa talouskasvua pienellä viiveellä. Syksyllä voimme kuulla jo parempia uutisia myös työllisyyden kehityksestä. Työllisyyden parantaminen ja työttömän saaminen töihin on hallituksen ykköstavoite.

Talouskasvun seurauksena vähenevä työttömyys on tärkeää talouden kannalta, mutta ennen kaikkea myös inhimillisesti. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut jo pitkään kasvussa. Nopeutuva talouskasvu on ehdottomasti paras keino estää pitkittyminen ja siten torjua riski syrjäytymisestä.

Työllisyyttä parantaa myös eilen maaliin saatu yhteiskuntasopimus. Sen arvioidaan luovan 35 000 – 45 000 uutta työpaikkaa. Sopimusyhteiskunta näytti tässä voimansa. Kovin harvassa maassa pystytään sopimaan yhdessä tällaisesta kilpailukykyloikasta. Sopimus syntyi vielä seitsemän kuukautta etuajassa. Suuri kiitos tästä neuvottelijoille! Tällaista piristysruisketta Suomi juuri tarvitsee.

Suomen vienti on ollut pitkään vaikeuksissa. Vaikka uudet ideat ja tuotteet ovat viennin pitkän aikavälin menestyksen resepti, ainoa nopeasti vaikuttava lääke on kustannusten alentaminen. Tästä syystä yhteiskuntasopimus on erittäin tärkeä Suomen taloudelle ja tulevaisuudelle. Sopimuksella kuromme kiinni merkittävästi Saksan ja Ruotsin kilpailukykyetua. Samalla luomme vakaan ja ennustettavan näkymän yrityksille. Tämä kannustaa yrityksiä entistä enemmän investoimaan Suomeen.

Hyvät aatesisaret ja -veljet,

 Maatalous on ollut kauan vaikeuksissa erityisesti tilojen huonon kannattavuuden ja EU-sanktioiden takia. Tilanne on kestämätön sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Hallitusohjelmassa sitouduimme ruoantuotannon kannattavuuden nostamiseen ja kauppataseen parantamiseen 500 miljoonalla eurolla elintarvevientiä lisäämällä.

 Haemme ratkaisuja tilojen akuuttiin rahoituskriisiin valtion takauksilla ja laina-aikoja jatkamalla.

 Pyrimme konkreettisin toimenpitein edistämään biokaasun käytön lisäämistä. Se päivä ei ole enää kaukana, kun tilan biokaasulla kuljetaan omavaraisesti. Jotkut tekevät siitä myös sähköä ja lämpöä.

Hyvä puoluekokousväki,

Yksi asia on yllättänyt minut positiivisesti. EU:n ja muiden kansainvälisten asioiden hoito on ollut todella mielenkiintoista. Kreikka, maahanmuutto kuin muut neuvottelut ovat olleet antoisia ratkaisukeskeiselle ihmiselle.

Suomen EU-politiikkaa ohjaavat periaatteet ovat aktiivisuus, käytännönläheisyys ja ratkaisuhakuisuus. Keskitymme ratkaisemaan eteen tulevia käytännön ongelmia.  Olemme hakeneet toimivia ratkaisuja Eurooppaan kohdistuneeseen muuttoliikkeen hallintaan, neuvotelleet Iso-Britannian EU-suhteesta ja vakauttaneet euroaluetta Kreikka-päätöksillä.

Jäsenmaat ja unionin toimielimet ovat yhdessä hakeneet kestäviä ratkaisuja, joilla pyritään vahvistamaan unionin yhtenäisyyttä, toimintakykyä ja kansalaisten luottamusta. Paljon on vielä työtä edessä. Unionin on lunastettava kansalaisten luottamus tulosten kautta. Seuraavan kerran sitä mitataan Iso-Britanniassa kahden viikon päästä

Euroopan unioni asialista on paljon laajempi kuin miltä kriisien valossa näyttää. Suomi painottaa kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden vahvistamista, sisämarkkinoiden kehittämistä etenkin digitaalisten sisämarkkinoiden ja palvelujen aloilla, vapaakaupan edistämistä sekä yhteisen ilmasto- ja energiapolitiikan vahvistamista.

Olemme talous- ja rahaliiton jäsenenä sitoutuneet edistämään euroalueen vakautta. Tavoitteenamme on sääntöperusteinen ja vakaa euroalue, jossa jokaisella jäsenvaltiolla itsellään on ensisijainen vastuu omasta talouspolitiikastaan.

Euroopan unioni on Suomelle keskeinen turvallisuusyhteisö. EU:n on jatkettava päättäväisesti toimia terrorismin torjumiseksi, hybridiuhkiin vastaamiseksi ja yhteisen puolustusyhteistyön syventämiseksi.

Suomi tavoittelee nykyistä vähemmän, mutta parempaa ja kevyempää EU-sääntelyä. Tämä on Keskustalle avainasia. Olemme pitäneet sääntelyn toimivuutta aktiivisesti esillä unionissa ja se on saanut vahvan painoarvon komission ohjelmissa.

Hyvä keskustaväki

Olen haastanut Suomea uudistumaan talouden hoidossa, olen kannustanut suomalaisia uudenlaiseen tekemisen meininkiin. Paikalleen ei saa jähmettyä, sillä silloin puutuvat jalat, ja uudelleen liikkeelle lähteminen on kovin kankeaa ja hidasta.

Katseemme täytyy olla aina suunnattu eteenpäin – myös asioissa, joissa vaalimme jatkuvuutta. Tällainen asia on esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Kenellekään ei ole enää uutinen, että toimintaympäristömme on muuttunut merkittävästi. Tällä hetkellä tärkein velvollisuutemme on ymmärtää tuon muutoksen merkitys Suomelle.

Pidän hyvin tärkeänä sitä, että näemme oman paikkamme viisaasti pitkässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa jatkumossa. Emme hötkyile, pidämme silmät auki. Tämä ei silti tarkoita sitä, että seisoisimme sokeina paikoillamme. Pidämme silmät auki ja olemme hereillä. Kirjasimme vuosi sitten hallitusohjelmaan, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka kuitenkin ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Tämä kirjaus on mielestäni edelleen erittäin hyvä ja toimiva.

Reilu kuukausi sitten julkistetussa asiantuntija-arviossa Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista todettiin, että Nato-jäsenyys olisi Suomen kaltaiselle maalle erittäin suuri päätös – todellinen vedenjakaja. Keväällä julkistetussa Nato-selvityksessä todetaan seuraavasti sotilaallisesta liittoutumisesta: Pohjimmiltaan kyse olisi suurstrategian muuttamisesta, joka vaatii huolellista harkintaa. Pienet maat eivät usein muuta ulkopolitiikkansa perussuuntaviivoja. Niille jatkuvuus on merkittävämpi asia kuin suurvalloille.”

Mahdollinen Nato-jäsenyyden hakeminen vaatisi erittäin huolellista harkintaa ja laajaa kansallista yksimielisyyttä. Pidänkin tärkeänä, että jos tällaisen päätöksen äärelle joskus edettäisiin, järjestettäisiin siitä puoluekokouskannan mukaisesti kansanäänestys. Tämä ei tarkoita sitä, että päätöksentekijät ulkoistavat vastuunsa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksentekijät ymmärtävät, että näin suuri päätös koskettaa meistä jokaista, niin nykyistä kuin tuleviakin sukupolvia.

Pidän itse tärkeänä sitä, että toimimme ulkopolitiikassa, kuten puhumme. Pohjoismaat ovat läheisin viiteryhmämme, joten meidän täytyy pitää siitä aidosti hyvää huolta. EU on tärkein turvallisuusyhteisömme, joten meidän täytyy puolustaa sen yhtenäisyyttä ja perusarvoja. Haluamme auttaa konflikteista kärsiviä ihmisiä, joten meidän täytyy löytää voimavaroja paitsi hädän lievittämiseen, myös konfliktien ennalta ehkäisyyn, kriisinhallintaan ja rauhanvälitykseen. Ymmärrämme arktisten asioiden suuren merkityksen Suomelle, joten meidän täytyy terävöittää toimiamme kotimaassa, Euroopassa ja maailmalla.

Uskomme vuoropuhelun voimaan, joten ylläpidämme vuoropuhelua. Haluamme edistää lähialueidemme vakautta, joten toimimme tavoilla, jotka edesauttavat sitä.

Hyvät ystävät,

Niin kuin te hyvin tunnette minut, olen taustaltani insinööri. Olin aikanani tekemässä näitä NMT-härpäkkeitä.

Ennen kuin tulin politiikkaan, minulla oli tapana kysyä päättäjiltä, mikä on sinun aikakautesi NMT-päätös. Yhteispohjoismaisen, maailman ensimmäisen automaattisen matkapuhelinverkon rakentaminen oli poliittinen päätös. Sen seurauksena Pohjoismaihin syntyi satojatuhansia uusia työpaikkoja. Se oli sen aikaista alustataloutta, minkä seurauksista Suomi nauttii tänäänkin.

Ajatelkaapa millainen visionääri Alkio oli. Hän osasi ennustaa sähköautojenkin tulevaisuuden todetessaan:

”Olen jo näkevinäni nykyisten raskaitten autojen sijasta … sähkövaunuja, jotka kulkevat sirosti, ääntelemättä, haisematta kuin ajatus..”

Minä puolestani olen näkemässä tämän hallituksen työlistalla useita ehdokkaita NMT-päätöksiksi, jotka voivat luoda uutta alustataloutta. Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja sen ict-ratkaisut, liikennekaari ja Valtion Infra Oy. Biotalous on jo tätä aivan varmasti. Sitä voivat olla myös digitaaliset oppimisympäristöt tai e-hallinnon kehittäminen ja digitaalinen tiedonvaihto yli rajojen Viron kanssa. Lopulta se on meidän rohkeudestamme kiinni, mihin nyt aloitetut uudistukset voivat tulevaisuudessa viedä.

Tulin politiikkaan tekemään ratkaisuja, mutta myös muuttamaan poliittista kulttuuria. Alkio aika ajoin pelkäsi, että Maalaisliittokin ”menee sinne kuin puolueet yleensä: vain valtakilpailuun, vaalikilpailuun, kykykilpailuun, suunsoittokilpailuun. Ja silloin kun näin käy, pysähtyy kehitys.”

Näin ei saa käydä. Me emme mene tunkion tonkijoiden joukkoon. Emme saa tahallisesti ymmärtää väärin ja sotkea naapuripuolueiden viestejä. Se ei hyödytä ketään, eikä ole arvokasta politiikalle, kansanvallalle. Meillä kaikilla on sama yhteinen asia: Suomi kuntoon.

Vastuunkantajien on kestettävä välillä kohtuuttomaltakin tuntuvaa arvostelua. Pidän tärkeänä, että meidän on nähtävä vaikeiden päätösten yli. Pitää nähdä se tavoite, jota kohti mennään. Olemme pelastamassa hyvinvointiyhteiskuntaa. Nyt meitä mitataan teoilla: saadaanko päätökset tehtyä, ennen kaikkea toimeenpantua ja muuttuuko Suomen suunta. Merkkejä suunnanmuutoksesta näkyy jo nyt –  paljon aikaisemmin kuin uskalsin odottaa.

Rohkeus kannattaa. Muutosvastarinta ja pelko eivät vie asioita eteenpäin, mutta kun ne alkavat muuttua yhteen hiilen puhaltamiseksi, rupeaa tapahtumaan ja paljon. Uskon, että me keskustalaiset olemme valmiita muutokseen, toimimme rohkeasti ja kannamme edistyksen lippua myös siinä vaiheessa, kun muilla usko tulevaisuuteen horjuu.

Minulle, ministeriryhmälle, eduskuntaryhmälle ja varmasti myös teille vuosi on ollut raskas. Teidän tukenne on auttanut jaksamaan. Lämmin kiitos siitä. Toivottavasti koette meidän työmme luottamuksenne arvoiseksi! Lopuksi vielä varovaisesti muistuttaisin, että olen itsekin ehdolla.

Mielenkiintoista, jännittävää ja hyvää puoluekokouspäivää!


(muutosvarauksin)

Hyvät puoluekokousedustajat, kutsuvieraat, kokouksen seuraajat, kära vänner, ladies and gentlemen

Tervetuloa legendaariseen lakeuksien maakuntaan, sen pääkaupunkiin Seinäjoelle! Olemme myös lähellä puolueen henkisen isän Santeri Alkion synnyinsijoja. Täällä rohkeus, yritteliäisyys, vähän hullutkin ideat ja periksiantamattomuus ovat aina kukoistaneet ja tuottaneet tulosta. Tällaista asennetta Suomikin tarvitsee näinä päivinä.

Kaksi vuotta sitten Turussa puhuin politiikan portaista. Olimme siinä vaiheessa nousseet neljännelle portaalle. 

Ensimmäinen porras oli keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Rovaniemen jälkeen puoluejohdon tärkein tehtävä oli yhtenäisyyden ja keskinäisen luottamuksen palauttaminen keskustaliikkeeseen. 

Toisena portaana oli nousta takaisin politiikan pelikentälle. Kuntavaalien 2012 jälkeen nousimme jälleen vakavasti otettavaksi poliittiseksi toimijaksi. Auringonlaskua puolueellemme povanneet joutuivat pettymään.

Kolmannella portaalla oli keskeistä, että teemme vastuullista oppositiopolitiikkaa rakentamalla ihmisille selvän ja ymmärrettävän vaihtoehdon. Emme arvostelleet ja ampuneet esityksiä alas, ellei meillä omasta mielestämme ollut tarjota parempaa vaihtoehtoa hallituksen politiikalle. 

Neljäntenä portaana oli asetelman luominen. Emme halunneet olla kentän reunoilla tai nurkissa, vaan keskellä haastamassa ja vastaamassa kilpailijoiden haasteeseen.

Viides porras oli vaalit. Kuntavaaleissa löimme gallupit. Olimme kolmansia. Europarlamenttivaaleissa toisia. Jäljellä oli eduskuntavaalit. Saimme 49 kansanedustajapaikkaa ja 21,1 prosenttia annetuista äänistä. Voitimme eduskuntavaalit ja olimme kirkkaasti ykkösiä. 

Keskustalla oli uudistava vaihtoehto ja realistinen kuva Suomen tilanteesta. Saimme suomalaisilta vahvan luottamuksen maamme kuntoon laittamiseksi. Selittelyjen ja tekemättömyyden aikakausi oli nähty. Suomalaiset halusivat muutoksen. Saimme valtakirjan velaksi elämisen lopettamiselle, rakenteellisille uudistuksille, koko maan kehittämiselle ja työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiselle. Sitä me nyt teemme.

Kaikille ehdokkaille, heidän tiimeilleen ja vaalityötä tehneille annan suuren ja nöyrimmän kiitokseni. Me teimme tämän yhdessä.

Jatkossa keskeistä on, saadaanko Suomi uudistettua keskustalaisilla lääkkeillä. Sen toteuttamiseen ja vastuunkantoon puoluekokous on kokoontunut valitsemaan uuden puoluejohdon. Jos minut valitaan huomenna puheenjohtajaksi, olen valmis rakentamaan uuden tiimin samoilla periaatteilla kuin nykyisen puoluejohdon. 

Omalta osaltani olen päättänyt joka tapauksessa tarkastella puheenjohtajuutta kahden vuoden päästä tulos tai ulos -periaatteella. Siinä olennaista on se, miten päätehtäväni, Suomen kuntoon laittaminen, on edennyt

Julkisuudessa on nostettu esille, että Keskustassa pieni joukko päättää päivän politiikasta. Hyvät ystävät, se on teidän huolella ja harkinnalla valitsemanne joukko. Se on minulle ensiarvoisen tärkeää. Puoluekokousväki tekee itsenäiset valinnat. Puoluejohto joutuu kulkemaan sateet, tuulet ja tuiskut. Teidän valitsemanne puoluejohdon, työvaliokunnan ja puoluehallituksen vetäminen on ollut minulle kunnia-asia. Tiimityö on ollut varsin intensiivistä ja läheistä. Niin läheistä, että nyt paikkansa jättäviä tulee ikävä. 

Pappa Laaninen on tuonut ryhmään jatkuvuuden ja uskomattoman poliittisen hoksnokkansa. Annika ahkeran ja rohkean nuoren näkökulman päätöksentekoon. Anu monipuolisen kokemuksensa ja väsymättömän työpanoksensa. Juha on taas erilaisten tunnetilojen tulkitsija ja terveysalan ykkösasiantuntijoita Suomessa. Kaikki ovat lisäksi ymmärtäneet ja omaksuneet kentällä kiertämisen ja ihmisten henkilökohtaisten tapaamisen tärkeyden. 

Erityisen voimakkaasti olen kokenut keskinäisen luottamuksen ja toistemme tukemisen ilmapiirin. Kiitokset teille kaikille tähänastisesta.

Seuraavan puoluekokouskauden aikana ennen Sotkamoa pidetään kolmet vaalit: kunta-, presidentin- ja maakuntavaalit. Keskusta lähtee tosissaan voittamaan niitä kaikkia. 

Uuden puoluejohdon tehtävä on rakentaa seuraavat politiikan portaat. Yksi porras on jo selvä: puolueen periaateohjelman uudistaminen, jota teemme parhaillaan. Sunnuntain pääjuhla painottuu niihin arvoihin, jotka uudistustyössä ovat nousseet keskeisinä esiin. 110-vuotias Keskusta katsoo vahvasti eteenpäin ja tulevaisuuteen.


Hyvä puoluekokousväki,

Paikallisuutta ei löydy muiden puolueiden arvojen joukosta Suomessa. Keskustalta se löytyy. Paikallisuuden ja pienyhteisöjen korostaminen on aina ollut puolueellemme ominaista.

Kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten tehtävät ja toimintatavat ovat osin toiset kuin sata vuotta sitten. Paikallisten toimijoiden merkitys ei ole yhtään vähentynyt, vaikka esimerkiksi puolueen sisäisessä viestinnässä olemme siirtyneet kiertokirjeistä digiaikaan. 

Lähikuukausien aikana te paikallisten keskustajärjestöjen edustajat ratkaisette, mikä on Keskustan asema kunnissa. Kuntavaalien voiton välttämätön ja tärkein edellytys on monipuolinen, täysi ehdokaslista. Sitä ei voi korvata millään muulla: ei vaaliohjelmalla, puheenjohtajan tv-esiintymisellä eikä tehokkaallakaan mainonnalla, vaikka niitäkin toki tarvitaan. Tavoitteemme pitää olla, että helmikuun lopussa jätettävillä ehdokaslistoilla Keskustalla on puolueista kaikin puolin paras ehdokasjoukko. 

Vetoan teihin: pankaa ajoissa vauhtia ehdokashankintaan ja muihin vaalivalmisteluihin. Vaalimenestyksen pahimmat uhat ovat viime tippa ja vatulointi, eivät muut puolueet. Kun vaalityö aloitetaan ajoissa, tehdään sitä yhdessä ja päällä on koko ajan kevyt hiki, vaaleja on mukava tehdä. Lähdetään itse reilusti ehdokkaiksi, kysytään rohkeasti kaveriakin ja pyydetään ihmisiä mukaan vaalityöhön. Otetaan täältä Seinäjoen eteenpäin katsovasta ja yhtenäisestä tunnelmasta vauhtia ja pannaan tuulemaan jo ensi viikolla. 

Keskustan paikallisuutta korostavaan ajatteluun liittyy myös se, että uskomme parhaan asiantuntemuksen arkipäivään liittyvissä asioissa olevan lähellä ihmisiä. Siksi haluan korostaa sote-uudistuksen jälkeisen uuden kunnan merkitystä.

Tulevaisuuden kunta ei suinkaan ole mikään jakojäännöskunta, vaan se palaa perustehtäväänsä: ihmisten, järjestöjen ja yritysten kaikinpuolisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Elinvoiman edistäminen ja mahdollisuuksien luominen ovat tulevaisuuden kunnan menestyksen elinehto. 

Luotetaan paikalliseen osaamiseen ja rakennetaan rohkeasti omasta kotikunnastamme itsemme näköistä yhteisöä. Siihen ei tarvita ylhäältä ohjaamista, vaan omiin kykyihin luottamista.

Ulkopolitiikan keskustelun ytimessä säilyminen ja sen mukana presidentinvaalit ovat aina olleet keskustalle tärkeitä. Niin nytkin. Haluamme tällä kertaa lähteä vaaleihin muista poikkeavalla strategialla: pitkällä kampanjalla ja täällä sunnuntaina nimettävällä hyvällä ehdokkaalla. 

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ympäristömme on viime vuosina merkittävästi muuttunut. On äärimmäisen tärkeää, että maata kiertämässä ja tärkeästä aihekokonaisuudesta keskustelemassa on meidän oma ehdokas.


Hyvä puoluekokousväki,

Tänään puoluekokouksen ohjelmassa on 55 kunniajäsenen kutsuminen. Se on vaatimaton huomionosoitus teitä kohtaan, jotka vuosia ja vuosikymmeniä olette jaksaneet uurastaa yhteisen aatteemme eteen, kukin omalla paikallaan ja panoksellaan. Olette osoittaneet sellaista arvostettavaa sitoutumista, jota nykypäivän lyhytnäköisessä maailmassa enää harvoin tapaa.

Tänään puhumme myös yhdestä puolueemme kantavasta arvosta, sivistyksestä. Pitkän elämäntyön sivistyksen ja erityisesti vapaan sivistystyön parissa tehnyt Seppo Niemelä menehtyi viime kesänä. Tänään järjestettävä seminaari on kunnianosoitus Seppo Niemelän tekemälle aate- ja kasvatustyölle. Hänen työnsä Keskusta-aatteen levittäjänä on korvaamaton.

Tänä viikonloppuna toteutamme puheissa, seminaareissa ja päätöksissä selkeästi sitä, että hyvään kokonaisuuteen liittyvät sekä juuret että siivet. Puolueemme on yhdistelmä perinteitä ja tulevaisuususkoa. Arvostamme paikallisuutta, kotiseutujamme ja toimimme laajasti Suomen, Euroopan ja maailmanlaajuisten kysymysten ratkaisemiseksi. Keskusta on ihmisyyttä ja ihmisläheisyyttä. 

Vakavien ja vaikeidenkin asioiden lisäksi tähän viikonloppuun liittyy vahva yhteisöllisyys, kokoontuminen yhteen yhteisen arvopohjan omaavien ihmisten kanssa.

On hienoa olla viettämässä puolueen 110-vuotisjuhlakokousta täällä Seinäjoella puolueen syntysijoilla. 

Näillä sanoilla Suomen Keskustan r.p:n 76. sääntömääräinen puoluekokous on avattu.

Suomessa tehdään tänään historiaa. Vain harva maa pystyy tekemään näin vaikeita päätöksiä yhdessä sopien, mutta Suomi osoitti jälleen kerran olevansa sopimusyhteiskunta. Työmarkkinaneuvottelijat ovat tehneet valtavan työn yhteisen edun eteen. Nöyrä kiitos siitä!

Taito sopia yhdessä on ollut ja on edelleen koko suomalaisen yhteiskunnan perusta ja menestymisemme edellytys. Eurooppalaiset kolleganikin ihmettelivät ja pitivät kilpailukykysopimusta suomalaisen yhteiskunnan poikkeuksellisena kykynä sopia tiukassa paikassa. 

Sopimus valmistui seitsemän kuukautta etuajassa pitkästä väännöstä huolimatta. Tämän ansiosta veronkevennyksetkin tulevat vuoden etuajassa. Sopimuksella tavoitellaan isoa kilpailukykyhyppyä maamme menestymiseksi. Tällä saavutetaan merkittävästi Ruotsia ja Saksaa kilpailukyvyssä. Samalla koen sopimuksen olevan kädenojennus työntekijältä työttömälle sekä huomenna opinnoistaan valmistuvalle nuorelle. 

Rohkeus ja sinnikkyys palkittiin. Ensimmäisiä merkkejä Suomen talouden kääntymisestä on ilmassa. Kilpailukykysopimuksella luodaan uskoa tulevaisuuteen ja toivon näköaloja meille kaikille. Sopimus ei ratkaise kaikkia Suomen ongelmia, mutta nyt on otettu merkittävä askel työllisyyden parantamiseksi.

Paikallisen sopimisen edistäminen on hallituksen keskeisimpiä tavoitteita. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on saattaa järjestäytyneet ja järjestäytymättömät työnantajat keskenään yhdenvertaiseen asemaan oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Kärjistetysti voisi sanoa, että järjestäytymättömillä työnantajilla on ollut tähän asti vain velvollisuuksia, mutta ei oikeuksia.

Yrittäjien yhdenvertainen asema työehtosopimuksia sovellettaessa on ollut Suomen Yrittäjien pitkäaikainen tavoite. He ovat olleet mukana työryhmässä, joka on valmistellut paikallisen sopimisen lainsäädäntöä. Hallituksen esittämässä kompromissiesityksessä, joka viime perjantaina annettiin työryhmälle, tähän tavoitteeseen päästäisiin ja järjestäytymättömien työnantajien asema paranisi. Yleissitovaa työehtosopimusta noudattaville säädettäisiin oikeus tehdä työehtosopimuksen tarkoittamia paikallisia sopimuksia työehtosopimuksessa sovituin reunaehdoin. Näin yleissitovaa työehtosopimusta noudattavat tulisivat yhdenvertaiseen asemaan järjestäytyneiden työnantajien kanssa.

Hallitus sai eilen alustavia tietoja työmarkkinajärjestöiltä paikallisen sopimisen lisääntymisestä kilpailukykysopimuksessa. Ne olivat hyvin myönteisiä ja asiassa otetaan isoja askeleita eteenpäin.

Hallitus on halunnut pitää Suomen Yrittäjät koko ajan tässä prosessissa mukana järjestäytymättömien työnantajien edustajana. Hallitus on myös luvannut SY:n viime kädessä päättää paikallisen sopimisen ulottamisesta järjestäytymättömään yrittäjäkenttään. Neuvottelin järjestöjen kanssa viime viikon perjantaina ja työmarkkinaosapuolet suostuivat siihen, että SY saa päättää ovatko järjestäytymättömät työntekijät mukana sopimuksessa vai eivät. Eilen SY ilmoitti, että he eivät halua pitää järjestäytymättömien aseman parantamiseen tähdännyttä osuutta mukana sopimuksessa.

Työnantajien yhdenvertainen asema ei näin ollen menisi eteenpäin. Työehtosopimuksiin lisätyt paikallisen sopimisen mahdollisuudet jäisivät järjestäytymättömien työnantajien keinovalikoimasta edelleen pois voimassa olevan työaikalain mukaista säännölliseen työajan sopimista lukuun ottamatta. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksien ulkopuolelle jättäytyminen päinvastoin kasvattaisi eroja normaali- ja yleissitovuuskentän välillä nyt, kun paikallisen sopimisen mahdollisuudet lisääntyvät työehtosopimuksissa.

Huolta yrittäjissä on herättänyt ns. luottamushenkilölukko. Niitä tilanteita silmällä pitäen, joissa paikallisen sopimuksen voi tehdä työntekijöiden puolesta vain luottamusmies, työsopimuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös luottamusmiehestä paikallisen sopimuksen osapuolena. Luottamusmiehen valinta olisi välttämätöntä ainoastaan silloin, kun työehtosopimus edellyttää luottamusmiestä paikallisen sopimuksen osapuoleksi ja työnantaja haluaa käynnistää paikallisen sopimisen neuvottelut. Tämä koskisi tietojeni mukaan vain pientä osaa paikallisesti sovittavista asioista.  Tällöinkin luottamusmies edustaisi vain työpaikan työntekijöitä, ei ammattiosastoa tai ammattiliittoa.  

Hallituksen kompromissiesitys ei sisällä myöskään työnantajille eikä työntekijöille järjestäytymispakkoa eikä työnantajalle velvollisuutta tehdä liityntäsopimusta työntekijäliiton kanssa. Työntekijöiden ei niin ikään edellytetä perustavan työpaikalle ammattiosastoa.

Esityksessä järjestäytymättömien työnantajien asema paranisi, eikä muutos heikentäisi yhdenkään yrittäjän asemaa. Se tarjoaisi mahdollisuuksia, ei velvollisuutta tehdä paikallisia sopimuksia.

Hallitus on luvannut kunnioittaa tässä Suomen Yrittäjien päätöstä. Niin myös teemme. Itse 25 vuotta yrittäjänä toimineena tarttuisin ilman muuta tähän ehdotukseen. Muutos on parempi kuin nykytila. Vetoan vielä kerran Suomen Yrittäjiin, että tarttukaa nyt tähän.