(muutosvarauksin)

Arvoisat seminaariosallistujat!

Tänään juhlimme suomalaista demokratiaa Suomi 100 -demokratiaviikkojen merkeissä

Suomalainen demokratia on vanhempi kuin itsenäinen Suomi. Demokratia on peruskivijalka, jolle yhteiskuntamme on rakentunut.

Ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin kymmenen vuotta ennen maamme itsenäistymistä maaliskuussa 1907. Tuota ajanjaksoa leimasi optimismi, innostus ja kansalaisyhteiskunnan nousu. Edustuksellisen demokratiamme oli heti syntyessään moderni edelläkävijä. Näytimme suunnan maailmalle. Suomi myönsi ensimmäisenä täydet poliittiset oikeudet myös naisille. Vaalit perustuivat yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen.  eheytymiseen ja hyvinvointiyhteiskuntamme rakentumiseen. Tasa-arvo ja naisten vahva asema ovat olleet yhteiskuntamme ehdoton vahvuus. Niillä on ollut merkittävä vaikutus myös kansalliseen eheyteemme ja hyvinvointiyhteiskunnan syntyyn. Tasa-arvon eteen on tehtävä jatkuvasti töitä.  eheytymiseen ja hyvinvointiyhteiskuntamme rakentumiseen. Kaikille tuli näin oikeus osallistua lähtökohtaisesti yhdenvertaisesti oman paikkakunnan asioista päättämiseen.

Itsenäistymisen jälkeen maatamme ja samalla demokratiaamme on koeteltu. Demokratiamme on silti ollut lujaa tekoa, maailman lujinta. Sitä eivät ole horjuttaneet sodat ja levottomuudet. Olemme saaneet nauttia yhtäjaksoisesta demokratiasta sadan vuoden ajan.

Pärjäämme tälläkin hetkellä loistavasti kansainvälisissä demokratiavertailuissa. Niiden mukaan Suomi on maailman turvallisin ja vakain maa. Meillä on maailman paras hallinto, Suomi on maailman kolmanneksi vähiten korruptoitunut maa, Suomen peruskoulutus on maailman huipputasoa, samoin lehdistön- ja sananvapaus. Suomalaiset saavat tanskalaisten ohella äänestää vapaimmissa ja luotettavimmissa vaaleissa.

Parhaillaan äänestämme kansanvallalle tärkeissä kuntavaaleissa. Demokratian juhlaviikko on siis aidosti menossa. Näissä vaaleissa valtuutamme päättäjät hoitamaan oman kotiseudun ja kunnan tärkeitä tehtäviä. Elinvoima ja yhteisöllisyys nousevat paikallisyhteisöistä.

Hyvät kuulijat,

Vaikka kansainvälisissä vertailuissa tilanne Suomessa näyttää hyvältä, aidosti toimiva demokratia vaatii ajassa pysymistä ja jatkuvaa uudistamista. Me emme saa pitää järjestelmäämme itsestäänselvyytenä. Sen puolustamiseksi on tehtävä töitä päivittäin.

Suomalaisen demokratian keskeisenä haasteena on poliittisen osallistumisen eriytyminen. Taustalla on yleisempi yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksessa todettiin, että taloudellinen hyväosaisuus ja poliittinen aktiivisuus kulkevat käsi kädessä. Hyvin toimeentulevat, aktiivisesti äänestävät kansalaiset saavat äänensä muita paremmin kuuluviin poliittisessa päätöksenteossa.

Erityisesti nuoret, vähemmän koulutetut ja maahanmuuttajataustaiset osallistuvat vähemmän. Tutkimuksen mukaan nuoret miehet äänestävät nuoria naisia harvemmin. Poliittisen osallistumisen eriarvoistuminen alkaa lapsuudenkodissa ja jatkuu aikuisiällä. Etenkin matala koulutus- ja tulotaso näyttävät usein johtavan siihen, että ihmiset jättävät äänestämättä.

Hyvät kuulijat,

Miten vastaamme näihin demokratian haasteisiin? Miten takaamme jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa?

Meidän tavoitteenamme on edistää kansalaisten perusoikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista osallistumista. Valtioneuvosto hyväksyi helmikuussa kaksi laajaa ohjelmaa: demokratiapoliittisen ja perus- ja ihmisoikeuspoliittisen toimintaohjelmat. Molempien keskeisenä teemana on yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tukeminen.

Eriarvoistuminen on vuosikausia jatkunut kehitys. Sen ehkäisemisessä mikään puolue ei ole onnistunut saavuttamaan riittäviä tuloksia. Huomio kiinnittyy aivan erityisesti poikiin ja syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin miehiin. Haastan teitäkin miettimään konkreettisia keinoja eriarvoisuuden ja eriytyvän osallistumisen pysäyttämiseksi.

Myös hallitus hakee uusia ratkaisuja näihin haasteisiin. Siihen keskitymme nyt seuraavalla kaksivuotiskaudellamme. Työllisyyden paraneminen on keskeisin keino myös eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Suomi on kunnossa vasta silloin, kun julkinen talous on kunnossa ja kaikki suomalaiset ovat mukana. Työttömyyden nujertamiseksi ja erityisesti poikien syrjäytymisen ehkäisemiseksi meidän päättäjien on vielä tehtävä hartiavoimin töitä.

Arvoisat kuulijat!

Uudet osallistumisen muodot ja digitalisaatio tarjoavat uudenlaisen kanavan toteuttaa demokratiaa entistä avoimemmin ja suoremmin. Tarjolla on entistä monipuolisempia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Erityisesti nuoret ovat omaksuneet uusia, suoran vaikuttamisen keinoja.

Demokraattista järjestelmää pidetään Suomessa itsestäänselvyytenä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Kansainvälinen kehitys osoittaa, että demokratia on tänäkin päivänä erittäin haavoittuvainen.

Toimivan demokratian säilyttäminen edellyttää jatkuvaa työtä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Ihmisoikeuksien merkitys korostuu vaikeina aikoina. Kysymys on siitä, miten yhteiskunta takaa ihmisten oikeusturvan, sanan-, uskonnon- ja mielipiteenvapauden sekä kielelliset ja kulttuuriset oikeudet.

Pidän tärkeänä, että saamelaisten oikeudet turvataan – parhaillaan vietetään myös saamelaisten pohjoismaisen yhteistyön 100-vuotisjuhlaa. Kaksikielisen maan pääministerinä haluan huolehtia siitä, että ruotsin kielen asema on mukana keskeisissä asioissa, joita hallitus käsittelee. On myös tärkeää huolehtia siitä, että maahamme muualta muuttaneet kokevat osallisuutta tässä uudessa kotimaassaan. 

Maakuntauudistuksen myötä kansanvalta vahvistuu. Ihmisten vaikutusmahdollisuudet arjen palveluihin kasvavat. Tämän hetkisessä, pitkälti kuntayhtymiin perustuvassa päätöksentekorakenteessa, sosiaali- ja terveydenhuollosta keskeisesti päättäväksi henkilöksi on voinut päästä vaikka ei olisi edes valtuutettuna kotikunnassaan. Jatkossa näistä palveluista vastaavat vaaleilla valitut valtuutetut suoraan äänestäjilleen. Vaaleissa osallistumisen rinnalla maakuntien asukkaat saavat myös paljon uusia suoran vaikuttamisen välineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi neuvoa-antavat kansanäänestykset, aloiteoikeus, asukasraadit, nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot, joiden kautta asukkaat voivat vaikuttaa maakuntansa asioihin.

Maakuntauudistuksen myötä siirtyy valtion tehtäviä maakunnille eli lähemmäs ihmistä. Jatkossa maakuntien päätöksenteon kautta voi vaikuttaa muun muassa siihen, kuinka omassa maakunnassa hoidetaan työllisyysasioita tai millaisia palveluita alueen yrittäjille tarjotaan. Muutos tuo alueille selvästi nykyistä enemmän työkaluja menestyksen ja elinvoiman rakentamiseen.

Arvoisat kuulijat!

Hallituksen pitkän aikavälin visio on kirkas. Sen mukaan Suomi on vuonna 2025 uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Visiona on, että yhteiskunnassamme vallitsee luottamus. Luottamuksen rakentamiseksi tarvitsemme vuorovaikutusta ja kanssakäymistä eri väestöryhmien kesken. Toimiva demokratia edellyttää yhdessä tekemistä. Suomen täyttäessä sata vuotta toivon näkeväni samanlaista optimismia ja innostusta, joka vallitsi itsenäisen Suomen alkutaipaleella.

Tämän hallituksen ohjelma on Suomen historian ensimmäinen strateginen hallitusohjelma. Se tuli yksityiskohtaisten, todella pitkien hallitusohjelmien tilalle. Hallituksen kaikkia tavoitteita ja muutosohjelmaa ohjaa kirkas visio. Nyt visio kirjoitettiin hallitusneuvotteluissa. Strateginen ohjelma lähtee aina visiosta, selvästä näystä, mihin suuntaan yhteiskuntaamme kehitetään. Vision laatiminen pitäisi olla kuitenkin pidempi prosessi, ehkä jopa parlamentaarinen prosessi pohjustamaan seuraavan kauden hallitusneuvotteluja. Tämä toisi visioprosessiin tarvittavan jatkuvuuden. Vision tasolla olisi mielenkiintoista yrittää löytää parlamentaarinen yhteisymmärrys. Ehkä se voisi olla osa tulevaisuusselontekoa ja tulevaisuusvaliokunnalla tässäkin keskeinen rooli. Keinot visioon pääsemiseksi onkin sitten toinen juttu. Siinä näkyy eri poliittisten puolueiden väliset arvopohjat ja sieltä kumpuavat erot. Ja näin pitää aina ollakin, se on demokratian keskeisintä ydintä.  

Hyvät naiset ja herrat,

Toivotan teille valtioneuvoston puolesta antoisaa juhlaseminaaria!

(muutosvarauksin)


Arvoisat kuulijat,
Hyvät naiset ja herrat,

Osallistuin viime viikonloppuna Roomassa muiden EU-johtajien kanssa mieleenpainuvaan tapahtumaan. Juhlistimme vuonna 1957, siis 60 vuotta sitten, tehtyjä sopimuksia, joilla luotiin nykyaikaisen Euroopan unionin perusta.

Kuten hyvin tiedämme, rakentui Euroopan integraatio 1950-luvulla rauhanprojektiksi, kahden maailmansodan raunioille. Eurooppalaiset olivat sotineet keskenään mitä karmeimmalla tavalla. Monet yhteiskunnat, taloudet ja ihmiselämät olivat sotien jälkeen riekaleina. Muistammeko kuitenkaan enää, miksi Euroopassa tuolloin ylipäätään sodittiin?

Kuusikymmentä, seitsemänkymmentä vuotta eivät kansakuntien historiassa ole pitkäkään aika. Ihmisen muisti kulkee valitettavasti lyhyemmissä sykleissä, ja siksi iso kuva tahtoo usein unohtua.

Vaikka Euroopan unionissa erilaista köydenvetoa arjen politiikasta tälläkin hetkellä riittää, on integraation suuri kivijalka kuitenkin pitänyt: yhdistynyt Eurooppa on saanut elää rauhan ja vaurastumisen aikaa jo usean vuosikymmenen ajan. Monille tästä on tullut itsestäänselvyys, ja ironista kyllä, kun jostain asiasta tulee itsestäänselvyys, päätyy se vaaravyöhykkeelle. Sen hoitaminen ja vaaliminen jää sivuseikaksi. Kiitollisuus siitä unohtuu.

Eurooppa on viime vuosina havahtunut siihen, että kaikki ei enää olekaan niin kuin ennen. Muu maailma ei enää katsokaan meitä loistavana esimerkkinä yhteiskuntien ja arvojen järjestymisestä, vaan myös vanhentuvana ja jopa taantuvana mantereena. Ulkoisten rajojemme turvaamiseksi ei enää riitäkään pelkkä rakentava vuoropuhelu ja taloussuhteiden kehittäminen naapureidemme kanssa. Myös jakolinjat omien yhteiskuntiemme sisällä ovat alkaneet terävöityä ja jopa tulehtua.

Kuten viime viikon Rooman julistuksessa totesimme: ”Euroopan unionilla on tänään vastassaan sekä maailmanlaajuisesti että eurooppalaisittain ennennäkemättömiä haasteita: alueelliset konfliktit, terrorismi, kasvavat muuttopaineet, protektionismi sekä sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus.”

Kohti alati auvoisempaa tulevaisuutta purjehtinut eurooppalainen yhteistyö on joutunut todella pysäytetyksi ja herätetyksi. Tällaisiin muutoksiin on aivan pakko reagoida – eikä vain juhlapuhein, vaan teoin. Meidän on pakko kysyä itseltämme: keitä me oikein olemme, mihin asioihin me uskomme ja mitä olemme niiden puolesta valmiita tekemään?

Hyvät ystävät,

Eurooppalainen yhteistyö on usein kuin vanha dieselmoottori. Käynnistyy hitaasti ja alkaa rullata raskaasti, mutta vauhtiin päästyään menee päättäväisesti eteenpäin.

Tällaisessa tilanteessa olemme nyt. Olemme kaivaneet esille tämän päivän eurooppalaisen yhteistyön olennaisinta ydintä ja olemme luvanneet toisillemme, että nyt myös keskitymme niihin. Rooman julistuksessa tiivistimme Euroopan unionin tärkeimmät tehtävät neljään kohtaan: turvallinen ja suojattu Eurooppa; vauras ja kestävästi kehittyvä Eurooppa; sosiaalinen Eurooppa; vahvempi Eurooppa globaalistuneessa toimintaympäristössä.

On merkille pantavaa, että ihan ensimmäisenä mainitsimme juuri turvallisen ja suojatun Euroopan. Euroopan ja eurooppalaisten turvallisuuden vahvistaminen on meille nyt ensiarvoisen tärkeä tehtävä. Tämä ei tarkoita sitä, että haluaisimme nyt kääriä Euroopan panssarihaarniskaan ja laittaa kaikki ikkunaluukut kiinni. Päinvastoin, tämä tarkoittaa Euroopan vahvistamista avoimena, itsestään ja kansalaistensa turvallisuudesta vastuuta kantavana toimijana.

Tämä ei tarkoita vain sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden klassisten pilareiden vahvistamista. Meidän täytyy katsoa myös sitä, miten jokainen meistä rakentaa ja puolustaa turvallista yhteiskuntaa. Olemme syystäkin kantaneet suurta huolta siitä, miten eurooppalaiset yhteiskuntamme tällä hetkellä voivat, Suomi niiden mukana. Pysyvätkö kaikki kansalaiset muutoksessa mukana – nuoret, vanhat, miehet, naiset, maahanmuuttajat, kantaväestö? Kokevatko ihmiset enää, että nykyinen järjestelmämme pystyy tuottamaan tässä ajassa tarvittavia päätöksiä ja ratkaisuja?

Olen ennenkin sanonut, että järjestelmäämme totisesti saa haastaa uusiutumaan ja suoriutumaan paremmin. Mutta tuo haastaminen ei saa rapauttaa demokraattisen yhteiskuntamme kivijalkoja – sananvapautta, suvaitsevaisuutta, ihmisoikeuksia, kunnioitusta yhteisiä sääntöjä kohtaan. Tässä asiassa olemme turvallisuuden laajempien peruskysymysten äärellä. Tällainen arjen turvallisuuden rakentaminen ja puolustaminen on näinä aikoina jokaisen suomalaisen ja eurooppalaisen tehtävä.   

Hyvät naiset ja herrat,

Kuten edellä totesin, syntyi eurooppalainen integraatio rauhanprojektiksi. On kuvaavaa ja Euroopasta paljon kertovaa, että rauhaa rakennettiin ja puolustettiin vuosikymmenten ajan etenkin taloudellisen yhteistyön ja inhimillisen kanssakäymisen voimin. Myös puolustus- ja muusta turvallisuusyhteistyöstä puhuttiin, mutta asia ei saanut todellista tuulta alleen.

Kuten niin usein elämässä, piti jotain tapahtua, ennen kuin asialle lopulta alettiin tehdä jotain. Venäjän toimet Ukrainassa; terrori-iskut Pariisissa, Brysselissä ja muualla; maahanmuuttokriisi. Ja nyt viimeisimpänä Yhdysvaltain vaalit, joiden seurauksena vaatelias viesti eurooppalaisten vahvemmasta omasta vastuunjaosta on kantautunut Atlantin yli suorana ja selkeänä.

Yhdysvaltain viesti on ollut suunnattu ennen kaikkea eurooppalaisille Nato-maille. Suomea tämä viesti ei siksi suoraan kosketa, mutta sen perusajatukseen voimme mekin silti hyvin yhtyä: on tärkeää, että Eurooppa alkaa kantaa itse enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan.

Suomi on sitä aina tehnytkin pitämällä huolen omasta maanpuolustuksestaan. Sotilasliittoon kuulumattomana maana olemme pitäneet hyvän huolen omasta kotipesästämme mutta olemme ymmärtäneet myös sen, että olemalla hyvin varautunut toimintaympäristömme muutoksiin tuotamme turvallisuutta myös laajemmin.

Puolustusbudjettimme on omissa tilastoissamme tällä hetkellä 1,3 % BKT:sta, euroina tämä tarkoittaa 2,8 miljardia. Jos kuitenkin käyttäisimme BKT-osuuden laskemisessa samaa laskentatapaa kuin Nato-maat, olisi prosenttiluku jo 1,6 %, euroina 3,4 miljardia.

Jos suunnitelmissa olevat strategiset suorituskykyhankkeet eli merivoimien alushankinnat ja ilmavoimien hävittäjähankinnat toteutuvat, nousee BKT-osuus nykyisellä laskentatavallamme 2020-luvulla korkeimmillaan 1,8–2 prosenttiin, ja Nato-maiden käyttämällä laskentatavalla 2–2,25 prosenttiin BKT:stä. Pohjolan äärillä on siis ponteva maa, joka ei taatusti ole eurooppalaisen turvallisuuden heikoin lenkki.

Puolustusbudjetin BKT-osuuksista puhuttaessa liikutaan aritmeettisesti prosenttiyksikköjen kymmenyksissä. Niiden takana on kuitenkin merkittäviä summia aivan oikeaa rahaa, jonka tehokas ja läpinäkyvä käyttö on tärkeää. Tämä on tilanne Suomessa, ja tämä on tilanne myös monissa meille läheisissä eurooppalaisissa maissa, kuten Saksassa.

Prosenttiyksikköjen kymmenykset ovat Saksan kansantalouden mittakaavassa todella suuria lukuja. Saksan puolustusmenojen BKT-osuushan on tällä hetkellä vain noin 1,2 %, joka kuitenkin euroissa tarkoittaa noin 37 miljardia euroa vuodessa. Jos Saksa huomenna kertaheitolla nostaisi puolustusmenonsa Nato-maiden tavoitteeksi asetettuun 2 prosenttiin, joutuisi se tämän päivän tilanteeseen verrattuna lähes tuplaamaan vuosittaiset puolustusmenonsa. Nopealla laskutoimituksella tämä tarkoittaisi noin 25 miljardin euron kertaluontoista tasokorotusta maan vuotuisiin puolustusmenoihin.

Nato-maiden puolustus on kuin nyyttikestit, jos tällainen ilmaisu sallitaan – yhteistä Nato-armeijaa ei ole, vaan kukin jäsenmaa tuo yhteistyöhön omat suorituskykynsä. Näin ollen myös rahalliset lisäpanostukset puolustukseen olisivat panostuksia nimenomaan kunkin maan omiin kyvykkyyksiin, mutta sitä kautta myös yhteisiin päämääriin.

Sama pätee myös EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. EU on yhdessä juuri niin vahva kuin sen jäsenmaat haluavat sen olevan. Ja nyt tuolle vahvuudelle on tilausta. Puhuttuani asiasta useiden eurooppalaisten kollegoideni kanssa olen vakuuttunut siitä, että mahdolliset Nato-tavoitteiden mukaiset kansallisten puolustusbudjettien korotukset voivat hyödyttää myös EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä.

Me kaikki, niin sotilasliittoon kuulumattomat kuin siihen kuuluvatkin maat, haluamme ehdottomasti välttää päällekkäisyydet Nato-yhteistyön kanssa. Niin EU:ssa kuin Natossakin vallitsee yhteisymmärrys siitä, että näiden kahden toimijan tulee täydentää toisiaan. Euroopassa riittää paljon tekemätöntä, EU:lle kuin nenä päähän sopivaa työsarkaa muun muassa kybersuorituskykyjen kehittämisessä sekä hybridioperaatioihin varautumisessa.

Uskallan siksikin olla toiveikas sen suhteen, että EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisessä viime aikoina nähdyt edistysaskeleet ovat tällä kertaa aitoja.

Hyvät kuulijat,

Hallitus on antanut eduskunnalle sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen että puolustuspoliittisen selonteon. Niiden molempien toimintaympäristökuvaus perustuu samaan analyysiin. Niiden molempien keskeiset viestit Suomen linjauksista ovat luonnollisesti samat. Toteamme molemmissa selonteoissa, että Euroopan unioni on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisin toimintakehys ja tärkeä turvallisuusyhteisö, sekä Suomen arvoyhteisö. Suomen näkemyksen mukaan EU:n yhteisvastuulauseke ja keskinäisen avunannon lauseke vahvistavat unionia turvallisuusyhteisönä ja lisäävät jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta.

On siksi selvää, että Euroopan unionin tulevaisuustyössä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisena tavoitteena täytyy olla EU:n kokonaisvaltainen kehittäminen turvallisuusyhteisönä. Suomen näkemyksen mukaan EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä puolustusyhteistyötä tulee vahvistaa. Sille on nyt tilausta, ja sille on nyt momentum. Tämä on yhtäältä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten intressien mukaista, ja toisaalta lisääntyvä eurooppalainen yhteistyö tukee myös kansallista puolustustamme – on kyse sitten joukkojen käytön kehittämisestä, materiaalista ja infrastruktuurista, puolustusteollisuuden tukemisesta tai uusiin uhkiin vastaamisesta. Tiiviimpi eurooppalainen yhteistyö vahvistaa EU:n asemaa myös globaalina toimijana.

Tämän vuoksi Suomi on ollut yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisessä yksi aktiivisimmista jäsenmaista. Vaikutamme vahvasti. On ollut ilahduttavaa huomata, että saman vision jakavat kanssamme nyt monet muutkin jäsenmaat, niin tärkein ja läheisin naapurimme Ruotsi kuin monet Nato-maatkin.

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on pohdittu paljon sitä, mitä unionin eriytyvä tai eritahtinen kehitys tarkoittaa.

Suomi on tälläkin hetkellä mukana kaikissa eritahtisen yhteistyön muodoissa. Olemme kaiken lisäksi osoittaneet niille vahvan tukemme näinä eurooppalaisen yhteistyön tuulisina aikoina emmekä ole lähteneet mukaan yhteistyötä kritisoiviin laulukuoroihin. Olemme toimineet näin, koska se on Suomen etu. Olemme toimineet näin, koska vain olemalla mukana voimme vaikuttaa. Me uskomme eurooppalaiseen yhteistyöhön ja sen vahvaan arvopohjaan.

Olemme mukana vapaan liikkuvuuden Schengen-sopimuksessa. Olemme mukana Euroopan talous- ja rahaliitto EMUssa ja otimme ensimmäisten joukossa käyttöön yhteisvaluutta euron. Ja nyt olemme etulinjassa kehittämässä puolustusyhteistyötä, josta voi tulla seuraava konkreettinen eritahtisuuden muoto.

Me hyväksymme Euroopan unionin eritahtisen kehityksen kahdella reunaehdolla. Ensinnäkin sen on tapahduttava nykyisen perussopimuksen puitteissa; emme halua halvaannuttaa unionin toimintakykyä vuosia kestäviin sopimusneuvotteluihin. Toiseksi eritahtisen kehityksen on säilyttävä avoimena kaikille jäsenvaltioille, vaikka eteneminen tapahtuisikin eriaikaisesti; unionin yhtenäisyys on meille erittäin tärkeää emmekä halua jakaa jäsenvaltioita a- ja b-luokan jäseniin. Eli, vaikka turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä nyt lähtisi syventämään vain pienempi joukko maita, Suomi niiden mukana, olisivat myös kaikki muut myöhemmin tervetulleita mukaan.

Mitä tämä eriytyvä yhteistyö Euroopan unionin yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa sitten voisi olla? Näen, että kyse voi olla erilaisista moduuleista, joihin kukin halukas jäsenmaa voi osallistua omien tarpeidensa ja suorituskykyjensä mukaisesti. Kuten jo edellä totesin, EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka toimii jäsenmaiden yhteistyön varassa: yhteistä armeijaa ei ole eikä tule, mutta omat eväät yhdistämällä voidaan saada aikaan varsin komea kattaus.

Viime vuoden puolella, mukaan lukien joulukuun Eurooppa-neuvostossa, linjatun pohjalta nyt alkuvuodesta työn alla on ollut erityisesti kolme kokonaisuutta: kriisinhallinnan suunnittelu- ja johtokyky, pysyvä rakenteellinen yhteistyö, ja puolustuksen vuosittainen arviointi.

Mitä nämä kolme asiaa sitten pitävät sisällään?

Ensin mainittu, eli EU:n kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu- ja johtokyky, on edennyt näistä nopeimmin. Kriisinhallintaoperaatioiden tehokas toteutus vaatii, että EU:lla on käytettävissään tarvittavat esikuntajärjestelyt. Ongelmana on tähän saakka ollut järjestelyjen hajanaisuus. Ulkoasiainneuvosto eli EU:n ulkoministerikokous päättikin aiemmin tässä kuussa ensimmäisestä konkreettisesta toimesta: osaksi Brysselissä sijaitsevaa EU:n sotilasesikuntaa perustetaan sotilaallisista koulutusoperaatioista vastaava suunnittelu- ja johtokyky. Suomen kannalta hienoa on se, että sen johtoon tulee EU:n sotilasesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen. EU:n sotilaallisia koulutusoperaatioita on tällä hetkellä käynnissä kolmessa Afrikan maassa – Keski-Afrikassa, Malissa ja Somaliassa.

Tämä on siis kuitenkin vasta ensimmäinen, pieni mutta tärkeä askel. Suomen pidemmän tähtäimen tavoitteena on pysyvä esikuntarakenne, joka kattaisi sekä sotilaalliset että siviilikriisinhallinta operaatiot. Tämä tarvittaisiin myös, jotta EU voisi paremmin vastata niistä tehtävistä, joita se on itselleen globaalistrategiassaan asettanut.

Toinen mainitsemistani asioista on pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Kyseessä on kenties vähän EU-jargonilta maistuva termi, joka kannattaa kuitenkin kärsivällisesti palastella ihan konkreettisiksi asioiksi, sillä se on todella tärkeä asia.

Pysyvässä rakenteellisessa yhteistyössä kyse on sotilaallista suorituskyky-yhteistyötä koskevasta mekanismista. Ne jäsenmaat, jotka täyttävät korkeammat sotilaallisia suorituskykyjä koskevat kriteerit ja ovat tehneet keskenään tiiviimpiä sitoumuksia, oikeutetaan käynnistämään yhteistyötä unionin puitteissa. Mekanismi siis mahdollistaa erikseen sovittavilla aloilla tehtävän yhteistyön, johon kaikki jäsenmaat eivät välttämättä osallistu.

Pysyvän rakenteellisen yhteistyön hankkeet voivat keskittyä joko uusien suorituskykyjen kehittämiseen tai olemassa olevien parempaan hyödyntämiseen. Konkreettisia hankkeita jäsenmaat eivät vielä juuri ole ehdottaneet – poikkeuksena Saksa, jonka voi kaikesta päätellä olevan hyvin sitoutunut eurooppalaisen yhteistyön kehittämiseen. Se on jo ehdottanut yleisellä tasolla pysyvää rakenteellista yhteistyötä liittyen kriisinhallintaoperaatioihin – kuten niiden lääkintähuoltoon, logistiikkaan tai satelliittikuvayhteistyöhön.

Suomen näkemyksen mukaan on kuitenkin tärkeää, ettei pysyvä rakenteellinen yhteistyö rajoitu vain kriisinhallintaan, vaan että se kattaa puolustusyhteistyötä laajemmin. Suomi tuleekin tekemään omat ehdotuksensa pysyvän rakenteellisen yhteistyön kehykseen myöhemmin keväällä.

On selvää, että meidän ehdotuksemme tulevat liittymään jo aiemmin kansallisesti, muun muassa puolustusselonteossa linjattuun. Toteamme selonteon EU-yhteistyötä koskevassa osuudessa: ”Suomelle tärkeitä osa-alueita ovat muun muassa kriisinhallinta, avun antaminen ja vastaanotto, hybridiuhkiin vastaaminen, puolustusyhteistyön ja suorituskykyjen kehittäminen, huoltovarmuusjärjestelyiden luominen sekä puolustusteollisen ja -teknologisen osaamisen vahvistaminen.”

Tärkein jakolinja pysyvää rakenteellista yhteistyötä koskevassa keskustelussa kulkee tällä hetkellä siinä, painotetaanko halukkaiden ja kyvykkäiden maiden kunnianhimoisempaa etenemistä vai pyritäänkö pitämään osallistumiskynnys matalampana ja kaikki jäsenmaat mukana. EU:n ulkosuhdehallinto on esittänyt kaksitasoista mallia, joka pyrkii yhdistämään molemmat näkökulmat: ensimmäinen taso olisi yleinen, kaikille yhteinen rakenne ja hallinto, ja toinen taso olisivat yksittäiset hankkeet, joihin jäsenmaat osallistuvat omista lähtökohdistaan. Suomikin kannattaa tätä kaksitasoista mallia – siis lähtökohtaisesti kaikille avointa pysyvää rakenteellista yhteistyötä, jossa maat kuitenkin päättävät hankekohtaisesti, missä yhteistyössä ovat mukana.

Todettakoon vielä, että pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä sovittiin jo vuoden 2009 Lissabonin sopimuksessa, mutta niin vain olemme vasta nyt jalkauttamassa sitä käytännön yhteistyöksi.

Kolmas alkuvuodesta työstetty asia koskee puolustuksen vuosittaista arviointia. Se tulee tukemaan EU-puolustusyhteistyön systematisointia ja sitovuuden lisäämistä. Suomen näkemyksen mukaan arvioinnin tulee täyttää kaksi tehtävää: sen tulee edistää EU-tason suorituskykytavoitteiden täyttämistä ja sen tulee tarjota jäsenmaille foorumi kansallista suunnittelua koskevaan koordinaatioon.

Edellä mainittua kolmea asiaa työstetään nyt kohti edessä olevia seuraavia etappeja: toukokuun ulkoasiainneuvostoa eli EU-ulkoministerikokousta sekä kesäkuun Eurooppa-neuvostoa eli EU-päämieskokousta varten.

Ja työ jatkuu myös muilla suunnilla. Edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi kevään mittaan tullaan jatkamaan EU:n sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan tehostamista koskevaa työtä, EU–Nato-yhteistyön tiivistämistä sekä komission Euroopan puolustuksen alan toimintasuunnitelman toimeenpanoa.

Viimeksi mainittuun liittyen komissio valmistelee aiempaa yksityiskohtaisempaa esitystä puolustusrahaston perustamisesta. Tämä eurooppalainen puolustusrahasto tulisi sisältämään ns. tutkimusikkunan sekä suorituskykyikkunan. Tutkimusikkuna sisältäisi nimensä mukaisesti rahoitusta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan yhteiseen tutkimukseen.

Suorituskykyikkunan kohdalla suunnitelmissa on rahoitusväline, jonka avulla osallistuvat jäsenvaltiot voisivat yhdessä kehittää ja hankkia suorituskykyjä niiden kustannusten alentamiseksi. Se rahoitettaisiin yhdistämällä osallistuvien maiden kansallisia määrärahoja, joita mahdollisuuksien mukaan täydennettäisiin EU-budjettivaroin. Osallistuminen rahastoon perustuisi jälleen kerran vapaaehtoisuuteen, eli jokainen maa arvioisi osallistumisensa omista puolustuspoliittisista lähtökohdistaan. Suomi pitäisi EU-rahoituksen laajempaa hyödyntämistä puolustussektorilla kannatettavana ajatuksena.

Hyvät naiset ja herrat,

Euroopan unionin yhteisellä turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla voidaan aidosti tuoda jäsenmaille lisäarvoa täydentäen sekä maiden omia kansallisia suorituskykyjä että niiden muita kansainvälisiä sitoumuksia. EU-puolella voidaan tehdä asioita, joita esimerkiksi Nato ei tee. Mainitsin jo edellä erityisesti kyberturvallisuuteen liittyvien toimintakykyjen kehittämisen sekä hybridioperaatioihin varautumisen. Molemmissa on kyse yhteiskuntien laajan valmiuden ja valppauden kehittämisestä, niiden vastustuskyvystä ja kestokyvystä tilanteissa, joissa niihin kohdistuu uudentyyppisiä, myös ei-sotilaallisia uhkia.

Kyberturvallisuus liittyy olennaisesti sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen; tämän merkitys vain kasvaa digitalisaation ja asioiden internetin edetessä. Hybridivaikuttaminen on määritelmällisesti suunnitelmallista toimintaa, jossa valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija voi hyödyntää samanaikaisesti erilaisia sotilaallisia keinoja tai esimerkiksi taloudellisia tai teknologiaan perustuvia painostuskeinoja sekä myös informaatio-operaatioita ja sosiaalista mediaa, ja pyrkii näin vaikuttamaan kohteena olevan valtion heikkouksiin ja saavuttamaan omat tavoitteensa.

Tällainen yhteiskuntien laajan turvallisuuden kehittäminen ja puolustaminen sopii erinomaisesti Euroopan unionin perusluonteeseen ja myös sen ajankohtaisiin tehtäviin. Kerroin puheeni alussa Rooman julistuksesta ja sen linjaamista kärkitehtävistä, joista ensimmäinen oli turvallinen ja suojattu Eurooppa. Totesin, että sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden klassisten pilareiden vahvistamisen ohella meidän täytyy katsoa myös sitä, miten jokainen meistä rakentaa ja puolustaa turvallista yhteiskuntaa. Totesin, että arjen turvallisuuden rakentaminen ja puolustaminen on näinä aikoina jokaisen suomalaisen ja eurooppalaisen tehtävä. Kansalaistaitoihimme tulisi kuulua uusien uhkien ja vaikutusoperaatioiden lukutaito.

Tällaista osaamista voimme rakentaa myös eurooppalaisella ja laajemmalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Suomi on edennyt tässäkin asiassa eturintamassa. Eurooppalaisen hybridiosaamiskeskuksen perustaminen Helsinkiin on viime kuukausina edennyt hyvää vauhtia Suomen johdolla. Tämä osaamiskeskus on keskeinen osa myös EU:n ja Naton yhteistyöjulistuksen toimeenpanoa. Valmisteleviin kokouksiin on osallistunut toistakymmentä EU- ja Nato-maata, samoin kuin EU:n ulkosuhdehallinto ja Naton sihteeristö.

Keskuksen tavoitteena on kehittää valmiutta ja suorituskykyjä hybridiuhkien torjuntaan sekä lisätä ymmärrystä hybridiuhista ja yhteiskuntien haavoittuvuuksista. Keskeisiä toimintamuotoja tulevat olemaan strategisen tason analyysi, konsultointi, koulutus ja harjoitukset sekä verkostomainen yhteistyö. Verkostojen työn suunnitellaan liittyvän hybridivaikuttamiseen, terrorismiin liittyviin hybridioperaatioihin sekä valmiuteen ja resilienssiin eli yhteiskuntien yllä mainittuun vastustuskykyyn ja kestokykyyn.

Arvoisat kuulijat,

Palaan vielä kerran viime viikonlopun Rooman julistukseen, ja lainaan sitä:

”Olemme rakentaneet ainutlaatuisen unionin, jolla on yhteiset toimielimet ja vahvat arvot: rauhan, vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen yhteisön, merkittävän talousmahdin, jossa sosiaalinen suojelu ja hyvinvointi ovat korkeammalla tasolla kuin missään muualla.

Yhtenäinen Eurooppa alkoi harvojen unelmana, josta tuli monien toivo. Sitten Euroopasta tuli jälleen yksi. Olemme tänään yhtenäisiä ja vahvempia: sadat miljoonat ihmiset kaikkialla Euroopassa hyötyvät elämästä laajentuneessa unionissa, joka on voittanut vanhat jakolinjat.”

Tällaista Euroopan unionia, Eurooppaa, yhteistä kotiamme olemme joka päivä rakentamassa ja puolustamassa. Sen turvallisuus on jakamaton – sinun, minun, meidän turvallisuutemme.

Hyvät naiset ja herrat,

Haluan kiittää teitä kutsusta Maanpuolustuskurssiyhdistyksen kevätkokoukseen – on aina ilo ja kunnia päästä vaihtamaan ajatuksia näin arvovaltaisen joukon kanssa. Keskustelu jatkukoon.

Julkaistu alunperin Helsingin Sanomissa 26.3.2017

Tänä viikonloppuna Euroopan päämiehet kokoontuivat Roomaan juhlistamaan 60-vuotiasta Rooman sopimusta sekä allekirjoittamaan julistuksen EU:n tulevaisuuden tavoitteista. Euroopan unionin tulevaisuustyö ja keskustelut sen ympärillä ovat osa prosessia, jonka yksi etappi on Rooman julistus.

Suomen edustama linja tulevaisuuskeskustelussa on ollut kirkas ja selkeä. Se näkyi hyvin myös lauantaina hyväksytyssä julistuksessa.

Rooman julistus on yleinen, mutta se sisältää muutamia keskeisiä elementtejä, joiden varassa tulevaisuustyötä on hyvä jatkaa. Eurooppalaisen tulevaisuuskeskustelun pohjana halutaan nähdä eurooppalaiset arvot ja yhteisten sovittujen sääntöjen noudattaminen.

Linjaus eritahtisuudesta on Suomen kannan mukainen. ­Hyväksymme Euroopan unionin eritahtisen kehityksen kahdella reunaehdolla. Sen on ­tapahduttava perussopimuksen puitteissa ja avoimena kaikille jäsenvaltioille. Tässä haastavassa tilanteessa emme halua halvaannuttaa unionin toiminta­kykyä vuosia kestäviin sopimusneuvotteluihin tai toisaalta jakaa jäsenvaltioita a- ja b-luokan jäseniin. Rakennamme siltoja, emme muureja.

Konkreettisten tavoitteiden osalta olen tyytyväinen, että ­julistuksessa otetaan kantaa kilpailukyvyn puolesta sekä painotetaan päätöksenteon tehostamista ja toimeenpanoa. Nämä ovat Suomen keskeisiä tavoit­teita.

Yleisempien tavoitteiden lisäksi julistuksessa nostetaan esille neljä kehityksen kannalta keskeistä osa-aluetta: turvallinen Eurooppa, vauras ja kestävä Eurooppa, sosiaalinen Eurooppa ja globaalisti vahvempi Eurooppa. Komissio osallistuu jatkotyöhön julkaisemalla kuluvan vuoden aikana viisi keskustelupaperia, jotka linkittyvät ­aihepiireiltään näiden neljän periaatteen ympärille. Siltä osin tulemme jatkamaan myös kansallista valmistelua ja aktiivista vaikuttamista.

Paavo Lipponen otti kirjoituksessaan http://www.hs.fi/paivanlehti/19032017/art-2000005132775.html (HS Mielipide 19.3.) ­ansiokkaasti kantaa monen­tahtiseen Eurooppaan ja Suomen paikkaan siinä. Lipposen mukaan Suomen pitää pyrkiä asemoitumaan osaksi tiiviimmän yhteistyön Eurooppaa.

Suomi on tällä hetkellä mukana kaikissa eritahtisen yhteistyön muodoissa. Olemme mukana Schengenissä, Emussa ja muun muassa Euroopan syyt­täjänviraston (EPPO) valmistelussa. Seuraava konkreettinen eritahtisuuden muoto voi toteutua eurooppalaisessa puolustusulottuvuudessa, jonka valmistelussa Suomi on aktiivisesti mukana. Käytäntö on osoittanut, että olemalla mukana näissä yhteistyön muodoissa voimme parhaiten vaikuttaa ja tur­vata etumme.

Eurooppa-neuvoston tulevaisuuskeskustelussa ja Roomassa annetussa julistuksessa korostetaan unionin yhtenäisyyttä. Eritahtisuutta voidaan käyttää silloin, kun se koetaan tarpeelliseksi. Tällöin sen tulee kuitenkin toteutua kaikille avoimena.

Keskustelussa varoitettiin pysyvistä jakolinjoista ja sulje­tuista kehistä. Tämä yhtenäisyyden vaaliminen vastaa Suomenkin etua.

Julkaistu alunperin Maikkarin nettikolumnina 24.3.2017

Olen hyvin tyytyväinen, että keskustelu EU-asioista on aktivoitunut viimeisten kuukausien aikana. Tätä olen jo pitkään peräänkuuluttanut EU:n tulevaisuuskeskustelun osalta.  Suomi vaikuttaa vahvasti eurooppalaiseen linjaan: sitä olemme tehneet ja teemme jatkossakin. Suomen asema javiesti on selkeä ja kirkas.

EU:n päämiesten tulevaisuuspohdinta alkoi viime kesänä Brexit-äänestyksen jälkeen. Osansa keskusteluun ovat tuoneet komissio ja Euroopan parlamentti eri mietinnöissään. Lauantaina allekirjoitettava Rooman julistus nivoo yhteen tämän keskustelun yleisellä tasolla. Rooman julistus on 27 jäsenvaltion yhteinen kompromissi, joka luo pohjan jatkotyölle. Se listaa eurooppalaisen yhteistyön keskeisimmät pilarit.

Suomen linja tulevaisuuskeskustelussa on selkeä. Me uskomme eurooppalaiseen yhteistyöhön ja sen vahvaan arvopohjaan. Me ajamme yhtenäisyyttä, mutta olemme valmiita myös eritahtiseen kehitykseen, kunhan se tapahtuu perussopimusten puitteissa ja kaikille jäsenvaltioille avoimena. Nämä reunaehdot ovat selkeät ja perustellut. Emme halua avata perussopimuksia, koska emme halua EU:ta vuosia kestävään hajaannuksen tilaan. Siihen ei ole varaa. Otamme opiksi Lissabonin sopimuksen vaikeista vaiheista. Haluamme, että yhteistyön eri muodot ja nopeudet ovat avoimia kaikille, koska emme halua luoda a ja b-luokan Eurooppaa. Jaottelu vain hajaannuttaa, ei yhdistä.

Suomi on tällä hetkellä mukana kaikissa eritahtisen yhteistyön muodoissa, niin puhutuissa ytimissä. Olemme mukana Schengenissä, EMU:ssa ja muun muassa Euroopan syyttäjäviraston (EPPO)valmistelussa. Seuraava konkreettinen eritahtisuuden muoto voi toteutua eurooppalaisessa puolustusulottuvuudessa. Suomi on ollut puolustusyhteistyön etulinjassa. Yhteistyöhön osallistuminen on ollut luonteva valinta. Suomalaisina ja eurooppalaisina hyödymme yhteistyöstä. Emme etene laput silmillä, vaan harkitsemme jokaista askelta. Jatkossakin teemme päätökset sillä perusteella, miten parhaiten turvataan Suomen vaikutusvalta ja edut Euroopan unionissa. 

Eurooppalainen keskustelu tulevaisuudesta ei saa kuitenkaan olla pelkkää termeillä taiteilua. Suomalainen linja tarkoittaa myös konkretiaa. Me haluamme palauttaa Euroopan unionin luottamuksen kansalaisten silmissä. Se palautuu, kun teemme päätöksiä ja toimeenpanemme niitä entistä tehokkaammin. Komissio on tässä jo oikeilla jäljillä. Tarvitaan vähemmän, mutta tarkoituksenmukaisempia ja todellisiin ongelmiin kohdistettuja aloitteita.

Jäsenmaiden on tehtävä osansa. Sovittuja sääntöjä on noudatettava. Olennaista Suomelle ontoimivat sisämarkkinat, vapaakauppaa tukeva kauppapolitiikka, edelleen vahvistuva yhteinen ulko-ja turvallisuuspolitiikka, muuttoliikkeen hallinta sekä työllisyyttä ja kasvua tukeva energiapolitiikka. Talouden osalta positiivisia merkkejä on näkyvissä koko Euroopassa. Talous kasvaa euroalueella ja työttömyysaste on pienin kahdeksaan vuoteen. Yhdessä tehdyt toimet alkavat vaikuttaa. Näitä toimia pitää edelleen vahvistaa rakenteellisin muutoksin, kehittämällä edelleen sisämarkkinoita ja keskittymällä erityisesti kilpailukykyä lisääviin toimiin.

Lauantain Rooman juhlakokous ei ole pääte eurooppalaiselle tulevaisuuskeskustelulle. Se on yksi pysäkki, jossa ikään kuin kootaan yhteen 27 jäsenmaan voimat ja jatketaan matkaa. EU:n päämiesten on jatkettava aktiivista otettaan unionin kehittämiseksi. Komissio osallistuu jatkotyöhönjulkaisemalla kuluvan vuoden aikana viisi keskustelupaperia. Niissä esitetään ajatuksia unionin toiminnan kehittämisestä puolustuksessa, EMUssa, globalisaation hallinnassa, rahoituksen tulevaisuudessa ja sosiaalisen ulottuvuuden parantamisessa.

Näistä palikoista muovaamme konkreettista tulevaisuutta ja toivottavasti entistä vahvempaa ja toimivampaa unionia. Suomen linjan tulee olla kaikilta osin selkä ja kirkas. Vain sillä tavoin saamme äänemme kuuluviin. Eurooppalainenkin tulevaisuus luodaan teoin. Sitä haluan pääministerinä edistää.

Lauantain juhlallisuuksien lisäksi tapaan matkan aikana muiden päämiesten kanssa Paavi Franciscuksen. Isännöin myös Italian talouskehitysministerin kanssa suomalaisille ja italialaisille yrityksille pyöreän pöydän keskustelun. Tavoitteenamme on edistää maidemme välisiä kauppasuhteita. Isännöin myös Suomi100 -vuotta juhlaa Rooman Villa Lantessa. 

(muutosvarauksin)

Arvoisat kuulijat!

Suomessa siirryttiin tällä vaalikaudella strategiseen hallitusohjelmaan. Sen tavoitteet ovat selvät ja niihin pyritään parhain mahdollisin keinoin. 

Strategisessa hallitusohjelmassa on keskitytty kestävyysvajetta korjaaviin toimenpiteisiin. Kymmenen miljardin urakka hoidetaan neljän miljardin uudistuksilla, neljän miljardin säästöillä ja kahden miljardin työllisyyttä edistävillä toimilla. Tämä tietysti asettaa raamit hallituksen talouspolitiikalle.

Tavoitteemme on, että hallituskauden aikana työllisyysaste on nostettu 72 prosenttiin. Työllisten määrä on vahvistunut 110 000 henkilöllä. Julkisen talouden osalta tavoitteena on velaksi elämisen loppuminen vuonna 2021.

Tämä toteutuu karkeasti ottaen silloin, kun hallitusohjelman säästö- ja uudistustoimet on tehty ja työllisyysaste saavuttaa tuon tavoitellun 72 prosenttia.

Pitkään jatkuneen heikon talouskehityksen seurauksena julkisen sektorin velka on enemmän kuin kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Velka on kasvanut vuoden 2006 vajaasta 66 miljardista eurosta vuoden 2015 reiluun 133 miljardiin. Velkaa on jokaista suomalaista työllistä kohti 54 000 euroa. Sitä on otettu 10 vuodessa lisää 27 000 tuhatta euroa työllistä kohti. Näin ei voinut enää jatkua.

Talouden käänne on viimeinkin tapahtunut. Talouskasvu lähti viime vuonna kasvuun ”menetetyn vuosikymmenen jälkeen”. Alustavien lukujen mukaan BKT kasvoi viime vuonna 1.6 prosenttia ja pääsimme viimeinkin euroalueen keskimääräiseen kasvuvauhtiin mukaan. Hyviä uutisia on kuulunut eri puolilta Suomea. Yritykset investoivat ja palkkaavat ihmisiä. Maassamme uskalletaan jälleen yrittää. Jopa pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt hiljalleen laskuun.

Luottamus Suomeen on palautunut. Tällä on ollut merkittävä vaikutus kasvun viriämiseen.

Kotitaloudet luottavat nyt työpaikan säilymiseen, yritykset tuotteiden ja palvelujen kysynnän kasvuun. Kotitaloudet uskaltavat kuluttaa ja yritykset investoida koneisiin ja laitteisiin. Tästä syntyy itseään vahvistava hyvä kehä, jonka uskon nostavan meidät ylös apatian tilasta.

Luottamuksen kasvu on edellyttänyt uskottavaa ja ennakoitavaa talouspolitiikkaa. Uskottavuus edellyttää realistista tilannekuvaa ja ymmärrystä tarvittavista toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksista. Ennakoitavuus puolestaan sitä, että julkilausutut tavoitteet oikeasti ohjaavat politiikan sisältöjä. Näin toimien talouspolitiikan vaikuttavuus voi olla enemmän kuin yksittäisten päätösten summa.

Hallitus on sitoutunut uudistamaan Suomea. Olemme myös luvanneet, että Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Luottamuksen säilyttämiseksi on pidettävä kiinni uudistamisen ja työllisyyden linjasta.

Neljän miljardin säästöpäätökset on tehty. Niin kuin useaan kertaan olen todennut, olemme sitoutuneet uudelleen kohdentamisiin, rakenteellisiin uudistuksiin ja työllisyystoimiin, ettei uusia leikkauksia tarvita.

Velkaantuminen suhteessa BKT:hen on mahdollista taittaa nykyisillä toimenpiteillä, jos talouskasvu säilyy kohtuullisena. Velaksi elämisen loppuminen vuonna 2021 on paljon kovempi tavoite, mutta vähintäänkin yhtä tärkeä ellei tärkeämpi, koska se määrittää mahdollisuutemme vastata 20-luvun suuriin haasteisiin.

Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan talouskasvun lisäksi vielä uusia työllisyyttä lisääviä toimia. Lisäksi tämä tietysti tarkoittaa myös sitä, että menokurin täytyy olla erittäin tiukka jatkossakin.

Sanoin edellisen kerran vuonna 2014 tältä paikalta, että bruttoveroaste ei saa enää ainakaan nousta. Liian korkea veroaste kiertyy kilpailukykyyn ja sitä kautta myös työllisyysasteeseen. Hallitus linjasikin jo ohjelmassaan, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta veroja nostamalla Suomea ei saada kuntoon. Bruttoveroasteen nosto ei siis kuulu meidän työkalupakkiimme.

Suomen bruttoveroaste on Euroopan korkeimpia ja se on ollut nousussa finanssikriisin jälkeiset vuodet. Tänä vuonna on kuitenkin tapahtumassa käänne: bruttoveroasteemme kääntyy laskuun. Tämän vuoden veroasteeksi on ennustettu 43,2 %. Se on noin prosenttiyksikön edellisvuotta alhaisempi. Veroasteen laskun taustalla ovat ensisijassa orastava talouskasvu ja kaikkia tuloluokkia koskeneet tuloveron kevennykset.

Avain tasapainoon on yritysten kasvu ja työllisyysasteen nousu. Näiden eteen hallitus tekee kaikkensa.

Hallituksen jo tekemät säästöpäätökset yhdessä 72 prosentin työllisyysasteen ja uudistusohjelman kanssa tasapainottavat julkisen talouden. Hallituksen työllisyysastetavoite on kova, mutta ei mahdoton. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa työllisyysaste liikkuu 75 prosentissa. Pohjanmaalla työllisyysaste on noussut jo noin 75 prosenttiin. Ahvenanmaalla se on melkein 82 prosenttia.

Jos meillä olisi Pohjanmaan työllisyysaste koko maassa, julkinen talous olisi suurin piirtein tasapainossa. Jos meillä olisi Ahvenanmaan työllisyysaste, koko kestävyysvajeemme olisi jo kutakuinkin kunnossa. Ahvenanmaan työllisyysasteella maksaisimme nyt velkaamme pois kovaa vauhtia.

Työllisyysasteen eteen on tehty pitkä lista toimia: kilpailukykysopimus, työllistämisen kynnystä alentavia toimia, kuten koeajan pidentäminen, takaisinottovelvoiteajan lyhentäminen ja määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottaminen jne.

Toimet ovat saaneet osakseen kovaakin kritiikkiä, mutta saimme esimerkiksi eilen hallituksen strategiaistunnossa erittäin positiivisen tilannekatsauksen työttömien aktivointitoimien vaikutuksesta Uudenmaan TE-keskuksen alueella.

Hyvät kuulijat,

Hallituksen veropoliittinen linja on kasvun ja työllisyyden vahvistaminen. Veropäätöksillään hallitus on halunnut parantaa yrittämisen ja työnteon edellytyksiä. Tämän vuoden alusta tuli voimaan useita työntekemistä ja yrittämistä edistäviä veromuutoksia:

• Ansiotulojen verotusta kevennettiin peräti runsaalla 500 miljoonalla eurolla. Tämä siis edellisvuoden kevennysten päälle.

Veronkevennys liittyy kiky-sopimukseen, mutta sen taustalla oli myös tahto verorakenteen painopisteen siirtämisestä pois työntekemisen ja työn teettämisen verotuksesta. Ansiotuloverotuksen on oltava kannustavaa. Ansiotuloverotuksen keventämisellä ylläpidetään myös kotitalouksien luottamusta ja kulutusta.

• Hallituksen tekemillä perintö- ja lahjaverotuksen kevennyksillä tavoitellaan yritysten sukupolvenvaihdosten vauhdittamista. On tärkeää, että vastuu perheyritysten toiminnasta voidaan siirtää seuraavalle sukupolvelle ilman kohtuutonta verotaakkaa. Tässä otettiin nyt merkittävä askel oikeaan suuntaan. Suomessa on arvioitu olevan 50 000 perheyritystä, joissa pohditaan sukupolvenvaihdoskysymyksiä. Olen ymmärtänyt, että sukupolvenvaihdokset ovat nyt lähtemässä liikkeelle.

• Yrittäjyyden tukemiseen tähdätään myös yrittäjävähennyksellä ja maksuperusteisella arvonlisäverotuksella. Nämä tukevat erityisesti pienten yritysten toimintaa. Muutokset ovat pitkään olleet yrittäjien toivelistalla. Nyt ne saatiin tehtyä, tästä on jopa tullut tässä lajissa kovin tuntematonta palautettakin – nimittäin kiitosta. 

• Tulolähdejako aiheuttaa jatkuvasti turhia ongelmia erityisesti pidempään toimineille yrityksille. Kun toisen tulolähteen tappio ei ole vähennyskelpoinen toisen tulolähteen voitosta, syntyy liikaverotusta, jota yrittäjän on vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Tulolähdejaosta aiheutuu myös hallinnollista taakkaa, koska voitot on laskettava ja raportoitava eri verolakien mukaan.

Hallitus käynnisti syksyllä 2016 lainvalmisteluhankkeen tulolähdejaon poistamiseksi osakeyhtiöiltä tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osalta. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna.

Tätäkin muutosta yrittäjät ovat toivoneet jo pitkään ja useat työryhmät ovat sitä myös ehdottaneet. Nyt tämäkin muutos vihdoin toteutuu.

Puoliväliriihen tärkein tavoite on löytää keinoja työllisyyden parantamiseen. Tätä varten viime syksynä asetettiin kaksi työryhmää: yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä ja kannustinloukkutyöryhmä.

Verotuksen asiantuntijatyöryhmän tehtävänä oli tarkastella yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallia kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden kannalta. Työryhmän keskeinen viesti on, että Suomen nykyinen yritysverojärjestelmä on kilpailukykyinen, eikä se ole syynä vuosikymmenen alkupuolen talouskasvun vaimeuteen tai investointien vähäisyyteen. Yritysverotus ei siis ole työllistämisen tai investoimisen esteenä.

Työryhmä myös pitää verotuksen ennustettavuutta ja vakautta erittäin tärkeänä ja katsoo, että veromuutoksia pitää tehdä vain painavista syistä.

Työryhmän näkemys vastaa omaa käsitystäni siitä, että yritysverotuksemme laatu kestää kansainvälisen vertailun. Perustavanlaatuisia investointeja haittaavia vinoutumia ei ole.

Työryhmä käsitteli myös osinkoverotusta. Työryhmän ehdottamia kiristyksiä osinkoverotukseen en tule hyväksymään. Myös tässä ennustettavuus, kannustavuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä.

Työllisyystavoite voidaan saavuttaa vain useiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena. Siinäkin kokonaisuudessa verotuksella on oma merkityksensä. Kannustinloukkutyöryhmän raportin mukaan verotus ei kuitenkaan ole tehokkain tapa ongelmien purkamisessa. Tässäkin asiassa rakenteelliset muutokset vaikuttaisivat olevan ensisijainen ratkaisukeino. Päätösten aika on kehysriihessä.

Hyvät naiset ja herrat,

Myös maamme ulkopuolella tapahtuu verotuksen kehitystä, johon meidän on tarvittaessa kyettävä reagoimaan.

• Yhdysvaltojen nykyjohto tavoittelee suurinta verouudistusta kolmeen vuosikymmeneen. Donald Trump on ehdottanut muun muassa yhteisöverokannan alentamista 35 %:sta 15 %:iin. Suunniteltuja veronalennuksia suurempana huolena pidän kuitenkin protektionismia, jota Yhdysvalloissa tavoitellaan myös verojärjestelmään tehtävillä muutoksilla. Viennistä riippuvaisena valtiona suomalaiset yritykset ja myös koko yhteiskunta ovat vapaakaupan esteiden lisäämisessä häviäjän asemassa. Jos rajoja laitetaan kiinni, henkisesti, fyysisesti tai kauppaa rajoittamalla, se avaa aina toisille mahdollisuuksia.

Viime viikon Eurooppa-neuvoston yksi viesti talouskeskustelussa oli, että halu vapaakauppasopimuksista neuvottelemiseen EU:n kanssa on merkittävästi kasvanut eri puolilla maailmaa.

• Myös Euroopassa on merkkejä verokilpailun kiristymisestä. Iso-Britannian yhteisöverokanta on vajaassa vuosikymmenessä alentunut kymmenellä prosenttiyksiköllä. Se alittaa Suomen yhteisöverokannan ensimmäistä kertaa tänä vuonna.

Iso-Britannian pääministeri on pitänyt esillä mahdollisuutta vieläkin rajumpaan laskuun brexitin yhteydessä. Myös Viro on keventämässä yritysverotustaan. Kiristyvän verokilpailun laineet ulottuvat meillekin.

Mitä edellä sanottu tarkoittaa Suomen kannalta? Ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia. Muuttuvassa maailmassa ennakoitavuus on noussut yritysten toivelistan kärkeen.

Suomen on annettava yrityksille selkeän signaali siitä, että Suomi on jatkossakin valtio, jonne kannattaa investoida. Täällä kannattaa kasvaa ja työllistää. Hallitus on jatkossakin sitoutunut pitämään verotuksen kilpailukykyisenä ja kasvua tukevana.

Arvoisat kuulijat,

Usein kuulee sanottavan, että ikääntyvä Suomi on myös vääjäämättä taloudellisesti taantuva Suomi.

Tämän ei tarvitse kuitenkaan pitää paikkansa. Uusimman tutkimustiedon valossa näyttää ennemmin siltä, että nopeasti ikääntyvissä maissa talouskasvu on ollut verrokkimaita nopeampaa.

Ikääntyvät kansantaloudet ovat vastanneet vähenevän työvoiman haasteeseen hyödyntämällä entistä paremmin uuden teknologian ja uusien toimintatapojen tarjoamia mahdollisuuksia. Tuottavuuden parantaminen nousee entistäkin tärkeämmäksi taloudessa, jonka työikäinen väestö supistuu.

Uuden teknologian ja uusien toimintatapojen käyttöönotto edellyttää taloudellisen toimintaympäristön muokkaamista uudistumiselle suotuisaksi. Yksi taloudellista toimintaympäristöä keskeisesti määrittävä tekijä on verotus.

Verojärjestelmä ei ole koskaan valmis. Vaikka yritysverojärjestelmämme on tällä hetkellä kilpailukykyinen, niin sitäkin on sopeutettava ympärillämme tapahtuviin muutoksiin. Verojärjestelmäämme olisi pidemmällä aikavälillä kehitettävä paremmin vastaamaan suomalaisten yritysten taloudellisen toimintaympäristön muutoksia.

Esimerkkeinä toimintaympäristön muutoksista ovat osaamisen ja aineettomien investointien korostunut merkitys, liiketoiminnan digitalisaatio, alustatalouden ratkaisujen merkityksen kasvu ja Suomen aseman muuttuminen globaaleissa arvoketjuissa.

On kuitenkin syytä kysyä onko verojärjestelmämme parhaassa mahdollisessa asennossa tukemaan Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä pitkällä aikavälillä näiden muutosten keskellä? Meidän on valmistauduttava ja vastattava toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Sen pitäisi tapahtua pidemmän aikavälin uskottavalla suunnitelmalla. Siten taataan Suomen kansainvälinen kilpailukyky ja suomalaisten yritysten toimintaedellytysten varmistaminen myös tulevaisuudessa.

Strateginen johtaminen lähtee yhteisesti laaditusta visiosta Suomelle. Veropolitiikan tulee palvella osaltaan vision saavuttamista. Valitsimme hallitusneuvotteluissa askelmerkit verotuksessa tarvittaviin muutoksiin kuluvalla hallituskaudella.

Päädyimme myös siihen, että suuri verojärjestelmän remontti ei ole nyt itsenäisyytemme historian suurimpien uudistusten keskellä prioriteettimme. Sen sijaan tarvitsemme verotuksen tiekartan, jossa on määritelty Suomen oma verostrategia ja pidemmän aikavälin toimenpideohjelma sen toteuttamiseksi. Tällä tavoin voimme turvata kilpailukykymme fiksusti kaiken muutoksen keskellä. Tekemistä siis jää tulevillekin hallituksille.

Aloitimme Eurooppa-neuvoston kokouksen tänään Brysselissä. Olen todennut aiemmin, että Euroopan unionin on kyettävä keskittymään olennaiseen. Näitä osa-alueita edustavat ne politiikan toimet, jotka vahvistavat eurooppalaista vakautta ja vaurautta. Vaurautta luomme toimimalla yhdessä talouden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Vakauden osalta uskon vahvasti yhteisen eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan olevan väline edistää tätä peruslähtökohtaa. Olin tyytyväinen, että nämä aihealueet olivat Eurooppa neuvoston agendalla tänään.

Talouden osalta totesimme, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden toteuttama uudistusohjelma tuottaa tuloksia. Talous kasvaa jälleen kaikissa 28 jäsenvaltiossa, ja näkymät ovat vähintäänkin rohkaisevia sekä euroalueella, että koko EU:ssa. Myös työttömyysluvut ovat alimmillaan sitten vuoden 2009. Olemme myös kansallisesti tehneet suuren työn taloutemme saamiseksi kasvu-uralle. Tämän vuoksi on myönteistä, että pääsimme viime vuonna euromaiden keskimääräiseen kasvuvauhtiin. Kasvun linjaa on kyettävä jatkamaan ja voimistamaan. Tätä varten rakenteellisia uudistuksia talouksiemme nykyaikaistamiseksi on jatkettava, julkista taloutta vahvistettava ja investointeja edistettävä entistä voimakkaammin. Tätä varten on pystyttävä edelleen kehittämään myös eri rahoitusinstrumenttien toimintaa ja houkuttelevuutta.

Sisämarkkinoiden kehittämisen jatkon osalta näkisimme, että nyt tulisi keskittyä vahvastisisämarkkinoiden toimeenpanoon jo tehtyjen päätösten pohjalta. Mutta on myös uskallettava katsoa eteenpäin. Helpot ratkaisut sisämarkkinoiden kehittämisen osalta on tehty, jatkoaskeleet vaativat todellisia ponnistuksia ja kykyä tehdä kompromisseja jäsenvaltioiden kesken. Meillä on Euroopassa selkeitä potentiaalisia kasvualoja, jotka ovat hyvin tiiviisti kytköksissä mm. palvelusektorin kehittämiseen. Suomelle tärkeitä ovat mm. biotalous, terveysteknologia sekä digitaalisuus. Näiden osalta edistysaskeleet palveluiden sisämarkkinoilla ovat erityisen tärkeitä. Uutta sääntelyä tulee kuitenkin antaa harkiten ja sääntelyn tulee noudattaa paremman sääntelyn periaatteita. Sen tulee kohdistua sisämarkkinoiden toiminnan merkittävimpiin ongelmiin ja ehdotusten tulee perustua kunnollisiin vaikutusarviointeihin. Esimerkiksi digitaalisten sisämarkkinoiden osalta tavarat ja palvelut kehittyvät niin nopeasti, että lainsäätäjä on työssään usein myöhässä ja sääntely helposti vanhanaikaista jo syntyessään.

Illalla jatketaan keskustelua puolustusyhteistyön syventämistä. Suomi on ollut koko ajan hyvin aktiivinen eurooppalaisen puolustusyhteistyön syventämisessä. Periaatteen tasolla kaikki jäsenvaltiot näkevät, että EU:n tulee tehdä enemmän oman turvallisuutensa eteen. Osa jäsenmaista tulee kuitenkin todennäköisesti etenemään muita pidemmälle mm suorituskykyjen kehittämisessä tehtävässä yhteistyössä. Suomen lähtökohtana on kuulua siihen joukkoon. Kesäkuun Eurooppa-neuvostoon mennessä on odotettavissa selkeitä esityksiä, miten voidaan rahoittaa voimavarojen kehittämistä. 

Huomenna keskustelu jatkuu eurooppalaisen tulevaisuuden ympärillä. 

Suomen näkemys EU:n tulevaisuudesta: keskitien unioni. Kts. https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/145135/170309-keskitien-unioni.pdf/53f84c19-3d52-4475-ae6d-a9a9aa958f71

(muutosvarauksin)

Hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat,

Mina damer och herrar,

Ladies and Gentlemen,

Oikein hyvää kansainvälistä naisten päivää – I wish you all a very festive International Women’s Day!

Minulle on suuri kunnia saada osallistua tähän suureen tasa-arvon juhlaan. On todella hienoa, että läsnä sekä täällä Tampere-talolla että verkon välityksellä eri puolilla Suomea on näin mahtava joukko nuoria.

Saimme juuri nähdä upean dokumentin suomalaisen tasa-arvon historiasta. Olemme todellakin olleet sukupuolten tasa-arvon tienraivaaja maailmassa. Se, että Suomi vuonna 1906, jo ennen itsenäistymistään, antoi ensimmäisenä maailmassa täydet poliittiset oikeudet naisille, on huikea asia. Se avasi tien sille taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, jonka tuloksista saamme tämän päivän Suomessa nauttia. Kuten dokumentti meille kertoi, on tämä työ vaatinut rohkeutta, sitkeyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Se on vaatinut vahvaa demokratiaa. Se on vaatinut sitä, että myös miehet ovat ymmärtäneet tasa-arvon merkityksen. 

On aivan mahtavaa, että suomalainen nuori nainen voi Katariinan tapaan sanoa: en ole ajatellut tasa-arvoasioita, koska tunnen olevani poikien kanssa tasa-arvoinen. Juuri näin sen kuuluukin olla. On kuitenkin erittäin tärkeää, että suomalainen nainen myös myöhemmissä elämänvaiheissaan voi sanoa saman asian. Tässä suhteessa meillä Suomessakin on vielä töitä jäljellä, muun muassa palkkatasa-arvon sekä ammatillisten lasikattojen suhteen. Ja samaan aikaan meidän täytyy pitää silmämme auki myös toisentyyppisten tasa-arvokysymysten kuten nuorten poikien syrjäytymisen suhteen.

Naisia tarvitaan lisää myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ilahduinkin suuresti Katariinan minulle esittämästä haasteesta ja otan sen hyvin mielelläni vastaan. Plan Internationalin ”Girls Takeover” on kerrassaan erinomainen aloite.

Käytän samalla tämän tilaisuuden hyväkseni ja muistutan teitä siitä, että yksi Suomen juhlavuoden hankkeista on ”100 tasa-arvotekoa”. Juuri joulun alla ministerikollegani Timo Soini haastoi minut mukaan tähän kampanjaan, tekemään konkreettisen teon sukupuolten tasa-arvon puolesta. Liityn nyt mukaan haastamalla mahdollisimman monet maailman pääministerit osallistumaan Girls Takeover -aloitteeseen. Olen aivan vakuuttunut siitä, että naisten suurempi osuus päätöksenteossa tekisi maailmasta paremman paikan. 

I am delighted to accept the challenge by Plan International to participate in the “Girls Takeover” day later this year. And I’ll use this opportunity to further challenge my fellow Prime Ministers around the world to do the same.

Hyvät naiset ja herrat,

Työtä sukupuolten tasa-arvon puolesta täytyy tehdä väsymättömästi. Vaikka tämä päivä, 8. maaliskuuta, on erityinen juhlapäivä, on kaikkein tärkeintä kuitenkin se, että me elämme ja toteutamme tasa-arvoista yhteiskuntaa vuoden jokaisena päivänä, 365 päivää vuodessa. Eikä riitä, että naiset itse tekevät tätä työtä – vähintään yhtä tärkeää on, että myös me miehet olemme tässä täysillä mukana.

Det räcker inte att vi talar om jämställdhet den 8 mars varje år. Viktigast är att vi förverkligar och arbetar för ett jämställt samhälle varje dag, året runt.

Sukupuolten tasa-arvo on yksi suomalaisen yhteiskunnan kulmakivistä. Se on kuitenkin myös yksi globaalin kehityksen kulmakivistä. Liian moni tyttö ei tänä päivänäkään pääse kouluun. Liian moni nainen ei pysty saamaan ääntään kuuluville yhteiskunnassa. Liian harva nainen saa itse päättää, mitä hän elämällään ja omalla kehollaan tekee. 

Tunkkaisia sävyjä omaava keskustelu naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta on palannut huolestuttavalla tavalla myös länsimaisiin yhteiskuntiin. Samassa aallossa on vaarana unohtaa myös ne kaukaisempien maiden tytöt ja naiset, jotka tukeamme eniten tarvitsevat. 

Meidän suomalaisten on tällaisessa tilanteessa tärkeää kysyä itseltämme: keitä me olemme, mihin asioihin me uskomme ja mitä olemme niiden puolesta valmiita tekemään? Olemme nyt lähteneet liikkeelle. Ministerikollegani Kai Mykkänen ilmoitti juuri viime viikolla, että Suomi suuntaa 20 miljoonaa euroa lisää tukea seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen kehitysmaissa. Kyse on perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien tukemisesta.

Ja lisää seuraa.

Hyvät ystävät,

Suomi siis täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Sukupuolten tasa-arvo on yksi yhteiskuntamme peruspilareista. Olemme olleet tasa-arvon edelläkävijä maailmassa. Ja juuri nyt kansainvälinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva keskustelu tarvitsee kipeästi puolustajia ja tukijoita.

Siksi Suomi on päättänyt olla jälleen yhdessä tasa-arvoasiassa maailman ensimmäinen. Julistamme tänään perustetuksi kansainvälisen tasa-arvopalkinnon, joka tullaan myöntämään kansainvälisesti tunnetulle sukupuolten tasa-arvon puolustajalle. Suomen hallitus jakaa palkinnon ensimmäisen kerran myöhemmin tänä vuonna. Suomi 100 -juhlavuoden hengessä palkinnon pohja luodaan Yhdessä – uskomme joukkoistamisen voimaan ja vastaanotamme mielellämme ehdotuksia tämän ensimmäisen palkinnon saajaksi.

I am both pleased and proud to announce that Finland is again ready to lead the way in gender equality. We are today establishing the International Gender Equality Prize. We will grant this first award to a dedicated defender and builder of equality later this year.

Toivon, että tästä suuresta tasa-arvon juhlasta välittyy Suomen viesti kaikille maailman tytöille ja naisille, sekä tietysti myös pojille ja miehille: tasa-arvo on mahdollista kaikissa yhteiskunnissa, kaikkialla maailmassa.

Kiitos.

Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Työn tekeminen ja yrittäjyys ovat keskeinen osa satavuotiaan Suomen tarinaa.

Suomalaiset haluavat osallistua yhteiskuntaamme työtä tekemällä. Tämä vaatii investointeja. Investointi on samalla luottamuksenosoitus Suomen tulevaisuuteen. Erityisen tärkeää on nuorten pääseminen työelämään. Kesätyöpaikat ovat siihen hyvä polku. Jokainen yritys voi tarjota nuorelle ainutlaatuisen kokemuksen tarjoamalla kesäksi työn.

Me eduskuntapuolueiden puheenjohtajat vetoamme yhdessä työnantajiin ja yrityksiin.

Anna lahja 100-vuotiaalle Suomelle:

– Investoi Suomeen

– Työllistä Suomessa

– Palkkaa nuori kesätöihin

Haluamme myös rohkaista kuntia ja kolmannen sektorin toimijoita hyödyntämään kunnissa olevia mahdollisuuksia nuorten työllistämiseksi.

Juha Sipilä, kesk.

Timo Soini, ps.

Petteri Orpo, kok.

Antti Rinne, sd.

Ville Niinistö, vihr.

Li Andersson, vas.

Anna-Maja Henriksson, rkp.

Sari Essayah, kd.